Актуални Новини

СЕСИЯ

На 22.11.2012 г. в заседателната зала на ОбА се проведе редовно заседание на ОбС Берковица. Присъстваха 20 общински съветника. В началото на сесията общинския съветник Стилиян Божидаров от листата на ПП СДС положи клетва и зае мястото на напусналия Евгени Георгиев. На вниманието на местния парламент бе представен  Отчета на Общинска администрация – Берковица по приети решения от Общинска администрация, както и за спечелени, реализирани и предстоящи за изпълнение програми и проекти. В хода на дискусиите по отчета, кметът Димитранка Каменова отговори на зададените и въпроси, и подчерта, че за изтеклата една година в общината е подобрена финансовата дисциплина. От тази година, допълни г-жа Каменова има показатели на Министерството на финансите и Община Берковица от 167-мо място вече е на 145 –то. Това е по отношение на финансова стабилност и ефективност. В резюмето си кметът сподели, че ресурсът в благоустрояването все още е ограничен, а собствените средства са малко. „Администрацията ще продължи работа в тази насока, а аз държа на принципите си и ги спазвам”, допълни кметът.

По втора точка от дневния ред общинските съветници разгледаха и приеха постъпилите докладни, както и се запознаха с питанията,  предложенията и становищата по обществено значими въпроси. Повече подробности от заседанието ще бъдат побликувани след обработка на материалите.

Вашият коментар