Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

Изх. № РД-92-00-668/30.11.2012  г.  

ДО                   

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

   На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2   от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 14 декември 2012 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


         1. Анализ за състоянието на пазара на труда в община Берковица

                                      Докладва – Лина Маринова

                                               Директор на Дирекция „БТ”

         2. Докладни записки.

                                      Докладват – председатели на ПК

3. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  7 декеври 2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар