Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

                                       С  П  И  С  Ъ  К                          

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

на 14 декември 2012 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  13.12.2012 г. /четвъртък/, от 15.00часа 

1. Докладна РД-92-00-682, относно продължение на Проект за съвместно изпълнение между „МБАЛ-ЕООД” Берковица и Община Берковица;

2. Докладна РД-92-00-672, относно отмяна на решение на ОбС за откриване на процедура за провеждане на конкурс завъзлагане на обществен превоз за пътници по линия от облстната транспортна схема с маршрут Монтана-Берковица и възлагане на превозите на горецитираните автобусна линия.

3. Докладна РД-92-00-684, относно Запорно съобщение от Частен съдебен изпълнител  – Софийски градски съд;

4. Докладна РД-92-00-686, относно приемане на годишна план-сметка за разходите и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията на обществено ползване за 2013 г.

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

13.12.2012 г./четвъртък/, от 16.30 часа 

1. Докладна РД-92-00-675, относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Берковица и освобождаване на МБАЛ и Медицински център от такса битови отпадъци;

2. Докладна РД-92-00-683, относно Информация за необходими средства за изграждане на пожароизвестителни системи в учебните и здравни заведения в Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-684, относно Запорно съобщение от Частен съдебен изпълнител  – Софийски градски съд;

4. Докладна РД-92-00-685, относно корекция на капиталови разходи за 2012 година;

5. Докладна РД-92-00-686, относно приемане на годишна план-сметка за разходите и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията на обществено ползване за 2013 г.

6. Докладна РД-92-00-687, относно споразумение за оказване на финансова подкрепа на Областна администрация – Монтана за участие в проект;

7. Заявление РД-92-00-681 от Ленче Василева Замфирова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

13.12.2012 год. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-676, относно приемане План-програма за заседание на ОбС през І – то тримесечие на  2013 година

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

11.12.2012 г. /вторник/, от 13.30 часа

1. Докладне РД-92-00-673, относно Анализ  за състоянието на пазара на труда пред периода януари-септември 2012 година.

2. Докладна РД-92-00-674, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Дом за възрастни хора с деменция с. Бистрилица, Община Берковица;

3. Заявление РД-92-00-681 от Ленче Василева Замфирова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  11.12.2012 год. /вторник/ – 15.00 часа 

1. Докладна РД-92-00-678, относно даване на съгласие от ОбС-Берковица за изменение на влязъл в сила ПУП, за УПИ І, отреден „За парк „Здравец” и обществено обслужващи дейности”, в кв. 68 по плана на гр. Берковица;

2. Докладна РД-92-00-679, относно одобряване ПУП за поземлен имот 017038, местност „Герена”, землище с. Бързия;

3. Докладна РД-92-00-680, относно даване на съгласие от ОбС-Берковица за изменение на влязъл в сила ПУП за УПИ І, ПИ 513.328, отреден „За болница” в кв. 148 по плана на гр. Берковица;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  12.12.2012 г. /сряда/ –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-669, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ на н-ци Арсен Георгиев Ананиев – с. Ягодово;

2. Докладна РД-92-00-670, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ на н-ци Младен и Ангелина Балололски – Боровци;

3. Докладна РД-92-00-671, относно предоставяне на зем.земи от ОПФ на н-ци Яким Кюфов Игнатов – с. Боровци

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

  12.12.2012 год. /сряда/ – 14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-683, относно Информация за необходими средства за изграждане на пожароизвестителни системи в учебните и здравни заведения в Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

 

 

Вашият коментар