Актуални Новини

СЕСИЯ

IMG_1527На 14 декември 2012 г. в заседателната зала на ОбА се проведе редовно заседание на Общински съвет Берковица. На вниманието на общинските съветници бе представен анализ на състоянието на пазара на труда в община Берковица. Местния парламент разгледа и прие 17 докладни записки, сред които  докладна, относно продължение на Проект за съвместно изпълнение между „МБАЛ-ЕООД” Берковица и Община Берковица,  докладна, относно приемане на годишна план-сметка за разходите и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията на обществено ползване за 2013 г., докладна, относно изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Берковица и освобождаване на МБАЛ и Медицински център от такса битови отпадъци и  докладна, относно Информация за необходими средства за изграждане на пожароизвестителни системи в учебните и здравни заведения в Община Берковица. Като последна точка от дневния ред съветниците разгледаха питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Вашият коментар