Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697и 0953/88271

 Изх. № РД-92-00-697/11.01 .2013  г.   

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 и 2   от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 25 януари 2013 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

      2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  18 януари 2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

 

 

Вашият коментар