Актуални Новини

СЕСИЯ

BERKOVITSA-7СПИСЪК   НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на 25 януари 2013 г. 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  24.01.2013 г. /четвъртък/, от 15.00часа

 


1. Докладна РД-92-00-732, относно управлението на „МБАЛ-Берковица” ЕООД;

2. Докладна РД-92-00-731, относно отстраняване на техническа грешка в изписването на Решение № 978 от Протокол № 51/23.02.2007 г. на Обшински съвет-Берковица;

3. Докладна РД-92-00-723, относно даване на съгласие за продажба на гаражни клетки с идентификатор 03928.513.299.6.7 и 03928.513.299.6.8 по кадастралната карта на Берковица на Георги Николов и Ванина Николова;

 4. Докладна РД-92-00-722, относно процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовир „Реката”, местност „Аянското”, землище с. Замфирово;

5. Докладна РД-92-00-718, относно удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на „В и К – Берковица” ЕООД гр. Берковица;

6. Докладна РД-92-00-716, относно Уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция, Централно управление;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

24.01.2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-721, относно Кандидатстване на Община Берковица за реализация на проекти по проект „Красива България” 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-719, относно осигуряване на средства за разплащане по ОП „Развитие на човешките ресурси” проекти: „Нов избор развитие и реализация”, „Подкрепа на заетост” и проект „Ново начало – от образование към заетост”;

3. Докладна РД-92-00-702, относно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;

4. Докладна РД-92-00-703, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за ІV-то тримесечие на 2012 г.;

5. Докладна РД-92-00-693, относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2012 г.;

6. Докладна РД-92-00-727, относно кандидатстване за отпускане на кредит – овърдрафт по бюджетната сметка на Община Берковица;

7. Докладна РД-92-00-728, относно изплащане на еднократна помощ за подпомагане, съгласно приети от Общински съвет правила;

8. Докладна РД-92-00-729, относно придобиване и изграждане на сигнално-охранителна система на климатично училище – Берковица в размер на 4000 лева;

9. Докладна РД-92-00-705, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Защитено жилище – Берковица;

10. Докладна РД-92-00-717, относно предоставяне на безвъзмездна помощ в натура на домакинство – Костадин Василев Иванов, с. Бързия, констатирани с протокол от комисия на Общинска администрация-Берковица;

11. Заявление РД-92-00-700 от Костадин Василев Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

12. Заявление РД-92-00-730 от Венелин Георгиев Ангелов , относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24.01.2013 г./четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-720, относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет-Берковица през ІІ-то шестмесечие на 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-718, относно удължаване срока на Договор за възлагане на управлението на „В и К – Берковица” ЕООД гр. Берковица;

3. Докладна РД-92-00-726, относно допълнение на Наредбата за управление и поддържането на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници на територията на Община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

22.01.2013 г. /вторник/, от 13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-732, относно управлението на „МБАЛ-Берковица” ЕООД;

 1. Докладна РД-92-00-705, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Защитено жилище – Берковица;

2. Заявление РД-92-00-700 от Костадин Василев Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

3. Заявление РД-92-00-730 от Венелин Георгиев Ангелов , относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  22.01.2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

НЯМА КОМИСИЯ

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

  23.01.2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

1. Докладна РД-92-00-725, относно предоставяне за ползване на мери и пасища в землищата на територията на Община Берковица;

2. Докладна РД-92-00-706, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Веселина Николова Петрова – землище с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-707, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Камен Младенов Найденов- землище с. Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-708, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Йордан Илиев Йорданов- землище с. Гаганица;

5. Докладна РД-92-00-709, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Иван Йорданов Костенски – землище с. Гаганица;

6. Докладна РД-92-00-710, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Костодин Георгиев Луканов – землище с. Гаганица;

7. Докладна РД-92-00-711, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Александър Петров Георгиев – землище с. Гаганица;

8. Докладна РД-92-00-712, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Йордан Спасов Мечкарски – землище с. Гаганица;

9. Докладна РД-92-00-713, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Иван Найденов Първанов – землище с. Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-714, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Горана Коцова Тодорова – землище с. Гаганица;

11. Докладна РД-92-00-715, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Илия Лазаров Иликьов – землище с. Гаганица;

12. Докладна РД-92-00-724, относно предоставяне на земи от ОПФ на н-ци на Георги Петров Левак – землище с. Гаганица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

23.01.2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

НЯМА КОМИСИЯ

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23.01.2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

НЯМА КОМИСИЯ

Вашият коментар