Актуални Новини

СЕСИЯ

  BERKOVITSA-7О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

Изх. № РД-92-00- 742/08.02.2013  г.  

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1  от  Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 22 февруари 2013 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. 1.      Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2012 година.

                                                           Докладва – Д. Каменова – Кмет

  1. 2.      Обсъждане и приемане на Бюджета на Община Берковица за 2013 година.

                                                        Докладва – Д. Каменова – Кмет

3. Приемане на Туристически календар, Културен и спортен календар на Община Берковица за 2013 година.

                                               Докладват –  общински служители

4. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

            5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  15  февруари 2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар