Актуални Новини

СЕСИЯ

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1,   от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 12 април 2013 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:


1. Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране  на проект СТК „Берковски Балкан”.

                                                                       Докладва – инж. Христов – представител

                                                                                               на „КОМ 2016” АД

  2. Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Радослав Иванов – Директор

3. Отчет за дейността на ДДМУИ – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Славимир Кирилов – Директор

4. Отчет за дейността, финансовите разултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                                           Докладва – Кристин Христов – управител.

5.  Докладни записки.

                                               Докладват – председатели на ПК.

6. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  05 април 2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

                                                                           /инж. Юлиян Иванов/

Вашият коментар