АКТУАЛНО

СЕСИЯ

С  П  И  С  Ъ  К                          

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА  на  12 април 2013 г. 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  11 април 2013 г. /четвъртък  – 15.00часа 

1. Докладна РД-92-00-870(1), относно Отчет за дейността, финансовите разултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Обредни дейности” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

 

 2. Докладна РД-92-00-853, относно определяне на минимална цена под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) за стопанската 2013/2014 година;

3. Докладна РД-92-00-860, относно приемане на Общинска програма за енергийна ефективност за 2013 година;

4. Докладна РД-92-00-863, относно обсъждане и одобряване на Общински съвет Берковица на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на об6инския план за развитие за 2012 година;

5. Докладна РД-92-00-866, относно сключване на договор с оператор за стопанисване, управление и поддържане на съществуващата канализационна система на агломерацията гр. Берковица – с. Бързия, във връзка с издадено разрешение за ползване на воден обект  за заустване на отпадъчни води;

6. Докладна РД-92-00-867, относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

11 април 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-858, относно корекция на капиталови разходи, съгласно чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2013 година;

2. Докладна РД-92-00-855, относно писмен отчет за получени командировъчни пари за І-во тримесечие на 2013 г.

3. Докладна РД-92-00-838, относно подпомагане разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане;

4. Докладна РД-92-00-851, относно финансиране участието на отборите по приложно колоездене – Берковица /две възрастови групи/ в Републикански шампионат по приложно колоездене през 2013 г.

5. Докладна РД-92-00-864, относно отпускане на финансови средства на Хорова школа „Балкански звуци” – Берковица

6. Докладна РД-92-00-865, относно отпускане на финансови средства на Театрален състав и детско театрално студио „Николай Фол” – Берковица;

7. Докладна РД.92.00-868, относно Промяна в „Наредбата за определяне размера на Местните данъци на територията на Община Берковица;

8. Заявление РД-92-00-854 от Тимка Стаменова Петкова – ЖК „Изгрев”, относно отпускане на еднократна помощ;

9. Заявление РД-92-00-857от Росен Емилов Христов, относно Отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

11 април  2013 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-867, относно изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

 2. Докладна РД-92-00-868, относно Промяна в „Наредбата за определяне размера на Местните данъци на територията на Община Берковица

3. Молба  от ТПК „Дойчо Димитров” РД-92-00-845, относно намаление такса битови отпадъци;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

09 април 2013 г. /вторник/  –  13.30 часа

  1. Докладна РД-92-00-846(1), относно Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

2. Докладна РД-92-00-847(1), относно Отчет за дейността на ДДМУИ – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

3. Докладна РД-92-00-848(1), относно Отчет за дейността на Защитено жилище– Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата;

4. Докладна РД-92-00-838, относно подпомагане разходите за погребения на самотни лица, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане;

5. Докладна РД-92-00-862, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Детска ясла – Берковица;

6. Заявление РД-92-00-854 от Тимка Стаменова Петкова – ЖК „Изгрев”, относно отпускане на еднократна помощ;

7. Заявление РД-92-00-857от Росен Емилов Христов, относно Отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

10 април  2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-852, относно Приемане на актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Берковица за 2013 г.

2. Докладна РД-92-00-839, относно предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Тимчо Цеков Тасов – землище с. Гаганица;

3. Докладна РД-92-00-840, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Спас Антонов Кирков – землище с. Гаганица;

4. Докладна РД-92-00-841, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Тина Тасова Андонова – землище с. Гаганица;

5. Докладна РД-92-00-842, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Петър Луканов Петров – землище с. Бистрилица;

6. Докладна РД-92-00-843, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Сашка Софрониева Робова – землище с. Черешовица;

7. Докладна РД-92-00-844, относно Предоставяне зем.земи от ОПФ при установени гпраници  на н-ци Иван Миронов Георгиев – землище с. Бистрилица;

8. Докладна РД-92-00-856, относно отмяна на т. 1 от Решение 507.1 на ОбС-Берковица, Протокол 20/20.03.2013 година и приемане но нова точка 1.

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  09 април 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

НЯМА КОМИСИЯ

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

10 април  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-849, относно приемане докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2012 година на читалищата на територията на Община Берковица;

2. Докладна РД-92-00-851, относно финансиране участието на отборите по приложно колоездене – Берковица /две възрастови групи/ в Републикански шампионат по приложно колоездене през 2013 г.

3. Докладна РД-92-00-864, относно отпускане на финансови средства на Хорова школа „Балкански звуци” – Берковица

4. Докладна РД-92-00-865, относно отпускане на финансови средства на Театрален състав и детско театрално студио „Николай Фол” – Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

10 април 2013 г.. /сряда/ – 17.30 часа

 

1. Докладна РД-92-00-859, относно кандидатстване с проектно предложение по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”  – за подобряване на енергийната ефективност в Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица;

2. Докладна РД-92-00-869, относно кандидатстване с проект към Национален Доверителен Еко Фонд; 

 

ИЗГОТВИЛ:

         /Борислава Димитрова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо ОП-66-00-127 (59) от 12.05.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 108

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
"В люлката на времето"
Актуални Новини

“В ЛЮЛКАТА НА ВРЕМЕТО” – КНИГА НА ПОТОМСТВЕНАТА КИЛИМАРКА СИЙКА ТАЧЕВА БЕ ПРЕДСТАВЕНА В БЕРКОВИЦА

По повод Международния ден на музеите, в изложбената зала на Етнографския музей беше представена книгата „В люлката на времето”. Специален

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (35) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (411) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) изложба (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.