Актуални Новини

СЕСИЯ

111О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

Изх. № РД-92-00-898 /08.05.2013  г.  

 ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

    На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 2, изр. 1  от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  изнесена сесия на Общински съвет-Берковица на 19 май 2013 година   от 16.30 часа с място – хотел „Стара планина”, Република Сърбия, при следния  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране  на проект СТК „Берковски Балкан”.

                                                           Докладва – инж. Христов – представител на „КОМ 2016” АД

2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „В и К” ЕООД – Берковица и „В и К „Бързийска вода” с. Бързия. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                                      Докладва – Йордан Велков – управител

3. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                                           Докладва – Йорданка Ерменкова – управител

4.  Докладни записки.

                                                           Докладват – председатели на ПК.

5. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  13 май 2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

  /инж. Юлиян Иванов/