Актуални Новини

Сесия

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

 

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

 

 Изх. № РД-92-00-1030/29.07.2013 г.   

 ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2  и чл.29, ал.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 09.08.2013година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния     Д Н Е В Е Н   Р Е Д.

Материали за предстоящата сесия