Актуални Новини, Новини

СЕСИЯ

111ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

         На основание чл. 28, ал. 2, т. 1  и чл.29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с постъпило искане с приложена докладна РД-92-00-933 от 04.04.2013 година, свиквам извънредно заседание на  10 юни 2013  г. /понеделник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община  Берковица, при   

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

         1. Докладна записка, относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на части от общински имоти /земеделски земи собственост на община Берковица и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/, които се засягат от строителството на път ІІ-81 Обход на град Берковица от км. 73+000 до км 76+700 и реконструкция на електропровод 20 кV при км 77+460”