Актуални Новини, Новини

СЕСИЯ

111На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на 28 юни 2013 г.  година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от    стопанската дейност за 2012 година на „Медицински център – 1” ЕООД –      Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.          Докладва – д-р М. Павлова – управител

2. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.        Докладва – Юлия Веселинова  – Прокурист МБАЛ

 3. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата.            Докладва – Елена Данова – Директор

4.  Докладни записки.           Докладват – председатели на ПК.

5. Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

  Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  24 юни  2013 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.