Актуални Новини

СЕСИЯ

На 28 юни 2013 г. се проведе сесия на Общински съвет – Берковица.  Дневният ред включваше: Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от    стопанската дейност за 2012 година на „Медицински център – 1” ЕООД –      Берковица, проблеми и предложения за тяхното изпълнение;  Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2012 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица, както и проблемите  и предложения за тяхното изпълнение; Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата; докладни записки и питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси. Присъстваха 21 общински съветника. Местният парламент  прие докладна, с която прекрати срока на Договора за възлагане на управлението на „ВиК- Берковица“ ЕООД  с управител Йордан Велков, считано от 01.07.2013 г. Съветниците избраха и назначиха временно за управител на дружеството Йордан Йорданов, до назначаване и провеждане на конкурс за длъжността.  Упълномощен бе  Кмета на община Берковица да подпише Договор за възлагане на управлението на „ ВиК – Берковица”ЕООД   и задължи  управителят на на „ ВиК – Берковица” ЕООД – Йордан М. Йорданов да продължи процедурата по вливане на дружество „ БЪРЗИЙСКА ВОДА” ЕООД към дружество „ ВиК-Берковица” ЕООД . Заседанието протече делово. След обработка на материалите ще бъдат публикувани останалите решения, които взе Общински съвет Берковица.