Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697, факс 0953/88271

 Изх. № РД-92-00-314/06.04.2012 г

 

ДО

                                                           ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

                                                           В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

           На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам сесия на Общински съвет-Берковица на 20 април 2012 година /петък/ от 10.00 часа на хижа „ Ком 2016” – зона Ком , при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от  стопанската дейност за 2011 година на „Медицински център – 1” ЕООДБерковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                               Докладва – д-р М. Павлова – управител

 

2.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „МБАЛ” ЕООД Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                               Докладва – Юлия Веселинова – прокурист

 

3.Информация за намеренията на Дружество „КОМ 2016” АД по реализиране на проект СТК „Берковски Балкан”.

                                               Докладва – Бисер Христов – изпълнителен директор на                                                          Дружество „Ком 2016”

 

4.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Берковица през 2011 г.

                                               Докладва – Радослав Найденов – зам. кмет на Община                                                           Берковица

 

5.Програма за развитие на туризма в Община Берковица през 2012 г.

                                               Докладва – Радослав Найденов – зам. кмет на Община                                                           Берковица

 

6.Докладни записки

                                               Докладват – председатели ПК.

 

 7.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 17.04.2012 година в стаята на Общински съвет. Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /инж. Петър Якимов/

 

Вашият коментар