Актуални Новини

СЕСИЯ

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697 и 0953/88271

 Изх. № РД-92-00- 396 / 08 юни 2012  г.   

 ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

  На основание чл. 25,  т. 1 от ЗМСМА и чл. 28, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам  сесия на Общински съвет-Берковица на  22 юни 2012 година /петък/ от 13.00 часа в заседателна зала на Община  Берковица, при следния

 

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2011 година на „Кооперативен пазар” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

                                                           Докладва – Йорданка Ерменкова – управител

 

2. Отчет за дейността на Дом за стари хора – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Надежда Йорданова – вр.и.Директор

 

3. Отчет за дейността на Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица, проблеми и мерки за подобряване на работата.

                                                           Докладва – Елена Данова – Директор

4. Докладни записки

                                                           Докладват – Председатели на ПК

5. Питания, предложения и становище по обществено значими въпроси

 

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 18 юни 2012 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията, всички общински съветници да се запознаят с материалите независимо в коя комисия членуват.

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                           /инж. Петър Якимов/

Вашият коментар