Актуални Новини

СИЛАТА НА СЛОВОТО И СИЛАТА НА ВЯРАТА ДАДОХА СВОИТЕ ПЛОДОВЕ

3-200x831-1-200x702-98x150IMG_5462По повод деня на народните будители ученици от училищата в Община Берковица представиха пред съучениците си от Четвърто ОУ „Георги С. Раковски“ част от уменията, които са придобили от обучението си по дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда в групите „Школа за български и ромски народни песни и танци“ и „Художествено слово“ по проект „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, с регистрационен номер BG05M20P001-3.002-0340,  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, Оперативна програма „Наука и IMG_5488образование за интелигентен растеж” 2014-20120 г. Празничната програма включваше изпълнения на песни и стихове за България, както и български и ромски танци.

Проект BG05М2ОР001-3.002-0340 „Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.