Актуални Новини, Новини

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДА – СПОРТНА ЗАЛА”

договор спортна зала

На 16.06.2023 г., кметът на Община Берковица подписа договор за изпълнение на СМР след проведена обществена поръчка за обект: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”. Договорът е на обща стойност 1 468 604,24 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи възлиза на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.