Актуални Новини

СЛОВО НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

11122Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми господа, колеги кметове,

Представител съм на Северозападния район за планиране , а всички ние знаем, че това е най-изостаналия район в Европейския съюз.   За да говорим и предначертаваме насоки за развитие на регионите в частност моя район – Северозападния, първо трябва да си дадем ясна сметка за причините, довели до тоталното обедняване и обезлюдяване на този край.

На първо място това е абдикиране на държавата и липса на всякаква регионална политика, икономически обоснована и нормативно обвързана. Бяхме свидетели на много стратегии за развитие на Северозапада, където дори не се изискваше мнението на кметовете за виждането на развитие на съответната община, а за финансова обезпеченост на тези стратегии дори не се говореше.

Безумната приватизация, която беше извършена, без реален следприватизационен контрол на съществуващите до 90- те години предприятия в региона, обрече този край на мизерия. Към това трябва да прибавим и липсата на всякакъв интерес от инвеститори, което е свързано с лошите пътища и липсата на облекчени условия за развитие на бизнеса. Престъпността също расте, провокирана от нищетата.

Трябва да се признае, че големия демографски срив лиши региона от квалифициран и конкурентноспособен персонал в областта на производството, услугите и високите технологии. За да не се сбъднат мрачните прогнози е наложително провеждане на твърда, последователна и целенасочена държавна политика.

Но само да се оплакваме няма да си помогнем !!!

Само един пример ще дам:

През 2014 година ни сполетя природно бедствие, което не се беше случвало в последните 159 години в гр.Берковица – наводнение. Вече половин година   входираните от общината преписки – 103 броя, все още чакат за решение от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

В момента, кметовете на малките населени места сме поставени в ситуация да разчитаме на собствените си сили, когато се появи непреодолим проблем, природно бедствие или нужда от по-сериозна подкрепа. Хората, нашите съграждани, имат нужда да разчитат веднага, а не след време, на държавата и нейните институции, които са много по-могъщи и ефективни, отколкото от всеки от нас взети заедно. Нека тази среща ни помогне да намерим успешния път затова.

Ето и моите предложения:

  1. На първо място трябва да бъдат стимулирани инвестициите, което от своя страна ще доведе до повишаване на икономическата активност, работните места и до намаляване на безработицата.
  2. Да се разработи от МРР специална инвестиционна програма / политика / за развитие на Северозапада , която да заработи веднага. Зад нея да стои определен финансов ресурс и фиксирани срокове.
  3. Подпомагане на земеделски производители, които отглеждат животни. Развитието на еко-земеделие да се стимулира.
  4. За да стане атрактивна за живеене, в областта следват да бъдат насочени средства за подобряване на състоянието на транспортната, жилищната и комуникационна инфраструктура.
  5. Промяна в наредбите определящи условия за кандидатстване и класиране при разпределение на средства от европейските фондове, като за целта общините от посочения регион да получават бонус точки при класирането.
  6. Намаляване на ставката на корпоративния данък за търговските дружества, извършващи дейност на територията на селските общини.
  7. Да се актуализира и Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществен превоз на пътници.
  8. Би било добре да се помисли и върху промяна на Закона за насърчаване на инвестициите, когато те са насочени към изостаналите региони.
  9. Да се възстанови институционалния диалог на областно ниво, там където има присъствие на изнесените структури на държавните органи , отговорни за секторните политики  и да се осъществява диалога с органите на местното самоуправление.
  10. Да продължи добрата практика на инструмента „ Водени от общностите местно развитие“ където на територията на моята община Берковица даде шанс на 54 земеделски производители и малки фирми да започнат своя бизнес .

Ще спра до тук, малко ни е времето. Но и за многословие вече времето отмина. Нашите съграждани изискват от нас реални действия , а не дълги обяснения.

Предложенията ми са малка част от това, което трябва да се извърши, за съживяване на регионите. Иска се обаче воля за промяна и високо ниво на експертна преценка.

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

 

Димитранка Каменова

Кмет на община Берковица