Актуални Новини, Новини

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 16.07.2015 год. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност специалист „ОС” в присъствието на свидетел Емилия Братанова на длъжност специалист „Земеделие”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение: За ново изграждане на производствена база за преработка на плодове и зеленчуци върху площ от около 200 кв. м.: Обектът ще бъде изграден в ПИ № 095014,  намиращ се в землище с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, местността „Клисурски манастир ” oт   „Врещица” АДКлисурски манастир ,, представлявано  от  управител Антон Руменов Маноилов с вх. № УСОГ – 66 – 00 – 38 от 14.07.2015 год.