Актуални Новини, Новини

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

11122СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Днес 16.02.2015 год. подписаният инж. Тодор Кирилов Лазаров на Длъжност инспектор „ОС” в присъствието на свидетел Биляна Салтирова – мл. специалист „ДСИООС”, бе залепено Уведомление за инвестиционно предложение във връзка изграждане на ПУП на УПИ VII кв.116 , общ. Берковица, обл. Монтана , Община Берковица oт „ДЕПС 21 – СОКОЛОВ И СИЕ” СД, представлявано от управител Евгени Милчев Соколов с изх. № ИУТИ 94-00-9128 (11)/16.02.2015г.