Актуални Новини, Новини

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО Е ДОСТАВЕНО ЗА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ” – ГР.БЕРКОВИЦА

0001-4

Ново специализираното транспортно средство е доставено за нуждите на „Дневен център за деца и младежи с увреждания” – гр.Берковица по проект BG05M9OP001-2.019-0019 на ОП РЧР 2014-2020.

Транспортното средство е адаптирано и сертифицирано за превоз на хора с увреждания, има обособени места за закрепяне на инвалидни колички, както и съответната платформа. То ще бъде в полза на нуждаещи се от подкрепа деца и младежи в община Берковица, включително и тези, живеещи не само в града, а и в други населени места в цялата община и извън нея. Чрез закупуването му се осигурява достъпност и разширен обхват на предоставяните услуги (дневни и почасови).

Специализираното транспортно средство е на стойност 69 124,00 лева. Разходът за доставката е по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0019-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. за реализиране на проект „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”.

Капацитетът на Дневния център е 30 деца и младежи с увреждания и техните семейства, в това число и деца, настанени в резидентни услуги на територията на община Берковица. Още 60 потребители могат да посещават Центъра почасово за професионална подкрепа според необходимостта да получат логопедична, психологична и/или терапевтична помощ.

watermarked-179083698_369432701053150_4070575707874851048_nwatermarked-IMG_20210427_133046918_HDR