Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Във връзка с изпълнението на Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. и след проведена в ЦОИДУЕМ процедура по оценка на постъпилите проектни предложения,  министърът на образованието и науката издаде заповед № РД09-2154/28.08.2019 г., с която се одобрява за финансиране и  проекта на Община Берковица.

Общата стойност на проекта е 16 212,00 лв.

Периодът на изпълнение на проекта е от 16 септември 2019 г. до 30 юни 2020 г.

Настоящата процедура е насочена към постигането на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната десегрегация в рамките на цялата община.

Проектът по „Ефективна образователна интеграция на децата от ромски произход, живеещи в град Берковица“ по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“, предложена от Община Берковица е в партньорство с ДГ „Малина“ и III ОУ „Иван Вазов“. Той ще допринесе за постигане на реални и устойчиви резултати в образователната десегрегация на над 100 ученици от общината.

Основната цел на проекта е да подпомогне редовното посещение на децата в задължително предучилищно образование и ученици от ромски произход.

Основните дейности по проекта са насочени към осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца в задължително предучилищно образование и за ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции за обучение, възпитание и социализация в несегрегирани приемни образователни институции, а също и осигуряване на учебни пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна.