Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПРР

На 20 декември 2013 г. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013“ по схема BG161PO 001/5-03/2013 – „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Проектът на Община Берковица „Подкрепа за изграждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Берковица“ е на стойност 195 360 лева. С продължителност 18 месеца. Основната цел е изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Берковица, чрез който да се постигне устойчиво и трайно решаване на идентифицираните икономически, природни и социални проблеми на градската територия, като  предпоставка за повишаване качеството на живот и подобряване на жизнената, работна и инвестиционна среда.