Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР.БЕРКОВИЦА”

0001

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю (събеседване) за длъжността „Управител” на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица” по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Валентин Захариев Христов

Не допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Ивайла Мариова Василева
  2. Силвия Георгиева Събева-Митова

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 24.08.2020 г. в 11:00 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.