Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДГ „ДЕТЕЛИНА“, СЕЛО ЗАМФИРОВО

                       

                             С  П  И  С  Ъ  К                                               

 

на допуснатите кандидати до следващ етап от конкурса (интервю) за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Детелина“, село Замфирово, община Берковица.

Въз основа на представените документи, комисията, определена със Заповед на кмета на община Берковица, реши:

  1. Допуска до събеседване следните кандидати:
  1. Гроздалина Петрова Тодорова
  2. Цветелина Младенова Ангелова

Събеседването ще се проведе на 10.03.2020 година от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.