Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

0001Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-711/12.10.2020 г. на Кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1,

РЕШИ:

  1. За длъжността „Социален работник” (1 щ. бр.) в „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”

А) Допуска до събеседване Светлана Георгиева Костова

Б) Недопуснати до събеседване кандидати няма.

Допуснатия кандидат трябва да се яви за събеседване на 22.10.2020 г. в 11:00 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.