Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА 2 СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-961/14.12.2021г. на Кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1,
РЕШИ:
I.За длъжността „ЛОГОПЕД“ (1 щ. бр.)
А) Допуснати до събеседване кандидати няма.
Б) Не допуска до събеседване следните кандидати:
-Николай Цв. Петров
II.За длъжността „ПЕДАГОГ” (1 щ. бр.)
А) Допуска до събеседване следните кандидати:
-Димитринка Цв. Димитрова
-Маленка А. Пенчева
-Елена С. Спасова
Б) Не допуска до събеседване следните кандидати:
-Николай Цв. Петров
-Николина И. Илиева
Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 21.12.2021 г. в 11:00 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.