Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ “ЛОГОПЕД” В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-125/15.03.2022г. на Зам.-Кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1,
РЕШИ:
I. За длъжността „ЛОГОПЕД“
(1 щ. бр.):
А) Допуснати до събеседване кандидати:
– Боряна Богданова Андреева
Б) Не допуснати до събеседване кандидати няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 16.03.2022 г. в 15:30 часа в стая 106 на Общинска администрация – гр. Берковица.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.