Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА”

Лого Община Берковица

Въз основа на представените документи Комисията, назначена със Заповед № РД-15-351/07.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1,

РЕШИ:

  1. За длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” (1 щ. бр.):

А) Допуснати до събеседване кандидати:

     – Бояна Б. Йоцова

Б) Не допуснати до събеседване кандидати няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 14.06.2023 г. в 10:30 часа в Заседателната зала – 1 етаж на Общинска администрация – Берковица.

Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.