Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Лого Община Берковица

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0083 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

Въз основа на представените документи Комисия назначена със Заповед РД-15-356/08.06.2023 г. на кмета на Община Берковица, по проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

РЕШИ:

За длъжността „Сътрудник социални дейности“ – 2 /две/ щатни бройки;
А) Допуснати до събеседване кандидати:

  • Ива Димитрова Димитрова
  • Нанси Пламенова Александрова
  • Хриса Огнянова Танчева
  • Маргарита Миткова Марценкова
  • Албена Цекова Митева
  • Ваня Илиева Георгиева
  • Александра Калин Лазарова

Б) Недопуснати до събеседване кандидати няма.

Допуснатите кандидати трябва да се явят за събеседване на 27.06.2023 г. (вторник) от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица.

Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в сферата на социалните услуги в Община Берковица“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05SFPR002-2.002-0083-С01, сключен между Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган и Община Берковица.