Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 29.10.2021 г.

Община Берковица

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

СПИСЪК

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
на 29 октомври 2021 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
27 октомври 2021 г. /сряда/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1356(2) относно приемане за сведение информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1362(1) относно счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите на паричните потоци, отчет за собствения капитал и анализ третото тримесечие на „Общински пазар 99“ ЕООД за 2021 година;
3.Докладна РД-92-00-1370(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 30.09.2021г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-1386(1) относно счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци на „Обредни дейности“ ЕООД към 30.09.2021 г.;
5.Докладна РД-92-00-1371 относно бракуване на моторно превозно средство;
6.Докладна РД-92-00-1372 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2020 г.;
7.Докладна РД-92-00-1379 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.24 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Крайречна“;
8.Докладна РД-92-00-1380 относно продажба на Поземлен имот № 68, кв. 1 находящ се в село Цветкова бара, община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1385 относно провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на общински терен, за монтиране на зарядна колонка за електрически превозни средства /зарядно устройство (колонка) за автомобили с електрически двигатели/ по реда на чл.56 от ЗУТ;
10.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
27 октомври 2021 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1362(1) относно счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите на паричните потоци, отчет за собствения капитал и анализ третото тримесечие на „Общински пазар 99“ ЕООД за 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1368(1) относно отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД и финансови резултати от стопанска дейност към 30.09.2021г., проблеми и мерки за тяхното изпълнение;
3.Докладна РД-92-00-1376(1) относно отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток към 30.09.2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1370(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 30.09.2021г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
5.Докладна РД-92-00-1386(1) относно счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци на „Обредни дейности“ ЕООД към 30.09.2021 г.;
6.Докладна РД-92-00-1363(2) относно отчет на Туристическо дружество „Берковица“, гр. Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1364 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;
8.Докладна РД-92-00-1374 относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г./втори етап/ на Община Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1377 относно отпускане на финансови средства за покриване на разходи по погребенията на Цветанка и Стефан Соколови от гр. Берковица;
10.Докладна РД-92-00-1349(5) относно отмяна по жалба на Областния управител на област Монтана т. 3 на Решение № 792 от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
12.Заявление РД-92-00-1330 от Юлия Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-1384 от Стоил Рангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
26 октомври 2021 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1356(2) относно приемане за сведение информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1360(1) относно отмяна на Решение № 810 от Протокол № 37/24.09.2021 г. на Общински съвет – Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1381 относно създаване на Временна комисия по предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1382 относно цялостна проверка на документацията по проекта „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков““ и пълна ревизия на изпълнението на проекта с включени всички необходими експертизи;
6.Докладна РД-92-00-1383 относно предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица;
7.Искане РД-92-00-1355 от „Ла Фабрика“ ЕООД, гр. Берковица относно водоснабдяване на част от с. Бързия (ул. Пръшковица и ул. Петроханска);
8.Питане РД-92-00-1359 от жители, собственици на къщи, имоти и инвеститорите в горния квартал на с. Бързия ограничен от ул. Петроханска и ул. Пръшковица относно проблеми с водоснабдяването;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
28 октомври 2021 г. /четвъртък/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1372 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2020 г.;
2.Докладна РД-92-00-1363(2) относно отчет на Туристическо дружество „Берковица“, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
26 октомври 2021 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1368(1) относно отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД и финансови резултати от стопанска дейност към 30.09.2021г., проблеми и мерки за тяхното изпълнение;
2.Докладна РД-92-00-1376(1) относно отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток към 30.09.2021 г.;
3.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
4.Заявление РД-92-00-1330 от Юлия Истаткова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-1384 от Стоил Рангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
28 октомври 2021 г. /четвъртък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
27 октомври 2021 г. /сряда/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1372 относно приемане на Годишен доклад за изпълнение на общия устройствен план (ОУП) на Община Берковица през 2020 г.;
2.Докладна РД-92-00-1375 относно одобряване на Подробен устройствен план- Парцеларен план за трасето на имотите, през които следва да премине кабелното трасе на захранваща линия HH 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1074 на Път II-81 ,, Монтана-Гинци” км 53+960, с цел одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
3.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
27 октомври 2021 г. /сряда/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1369 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/