Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 21 юни 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

19 юни 2019 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2657 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.20 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

2.Докладна РД-92-00-2658 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.54 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет;

3.Докладна РД-92-00-2659 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.109 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Малина;

4.Докладна РД-92-00-2660 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.176 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир;

5.Докладна РД-92-00-2661 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.141 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /ливада/;

6.Докладна РД-92-00-2662 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.140 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /лозе/;

7.Докладна РД-92-00-2663 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот – УПИ I, кв. 19а по регулационния план на село Ягодово за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 19 юни 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2652 относно осигуряване на средства за разплащане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане  фонд за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица“ проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ по договор BG05FMOP001-3.002-0067-C03;

2.Докладна РД-92-00-2656 относно предоставяне на средства на НЧ „Иван Вазов 1911“ – с. Бързия;

3.Докладна РД-92-00-2668 относно предоставяне на средства на НЧ „Развитие 1927“ – с. Боровци;

4.Докладна РД-92-00-2669 относно упълномощаване на Кмета на Община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020;

5.Докладна РД-92-00-2666 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Център за специална образователна подкрепа „Христо Ботев“ гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-2667 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на проведена обществена поръчка с предмет: „Текуща доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждата на общински предприятия, детски и социални заведения на територията на община Берковица за 2019 г. съгласно одобрени спецификации по шест обособени позиции“;

7.Докладна РД-92-00-2664 относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2018 г.;

8.Заявление РД-92-00-2650 от Ангел Коцев Ангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-2655 от Цветан Тодоров Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

18 юни 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2653 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на  2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2665 относно Одобрен проект WiFi4EU на Европейския съюз за инсталиране на безплатен достъп до интернет на обществени места.

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

20 юни 2019 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2661 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.141 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /ливада/;

2.Докладна РД-92-00-2662 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.140 нахождащ се в гр. Берковица, местност Сарановец /лозе/;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

20 юни 2019 г. /четвъртък/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2560(3) относно приемане Отчет за дейността на Защитено жилище за лица  с умствена изостаналост гр.Берковица за 2018г.;

2.Докладна РД-92-00-2561(2) относно приемане на Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост гр.Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ № 34 за 2018 г.;

3.Заявление РД-92-00-2650 от Ангел Коцев Ангелов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-2655 от Цветан Тодоров Тошев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      20 юни 2019 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2664 относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2018 г.

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/