Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 24 АПРИЛ 2020 Г

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

22 април 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-320(3) относно финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

2.Докладна РД-92-00-346 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.66.116 нахождащ се в гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-347 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.9 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

4.Докладна РД-92-00-348 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.42 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

5.Докладна РД-92-00-349 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.190 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

6.Докладна РД-92-00-350 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.217 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Криви рог“№1;

7.Докладна РД-92-00-351 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.232 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 38;

8.Докладна РД-92-00-352 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.399 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“ № 4;

9.Докладна РД-92-00-353 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.83 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

10.Докладна РД-92-00-354 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.93 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

11.Докладна РД-92-00-355 относно намаляване на цената на движима вещ – частна общинска собственост, Микробус, марка-модел „ФОРД ТРАНЗИТ Т“;

12.Докладна РД-92-00-356 относно намаляване цената на движими вещи – частна общинска собственост, 2 броя метални цистерни;

13.Докладна РД-92-00-357 относно предоставяне за безвъзмездно ползване на движими вещи на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица;

14.Докладна РД-92-00-358 относно отписване на задължения за периодични плащания на наематели на имоти – собственост на община Берковица;

15.Докладна РД-92-00-359 относно отписване на задължения за периодични плащания на наематели на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 22 април 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-320(3) относно финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

  1. Докладна РД-92-00-321(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Медицински център 1 – Берковица” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;
  2. Докладна РД-92-00-322(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „МБАЛ – Берковица” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

4.Докладна РД-92-00-333 относно промяна на Решение № 197 от Протокол № 9/27.03.2020 г. на Общински съвет – Берковица;

5.Докладна РД-92-00-361 относно писмен отчет за получените командировъчни пари на председателя на Общински съвет – Берковица за четвъртото тримесечие на 2019 година;

6.Докладна РД-92-00-362 относно писмен отчет за получените командировъчни пари на председателя на Общински съвет – Берковица за първото тримесечие на 2020 година;

7.Докладна РД-92-00-363 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие на 2019 година;

8.Докладна РД-92-00-364 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първото тримесечие на 2020 година;

9.Докладна РД-92-00-367 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

10.Докладна РД-92-00-368 относно удължаване на срок на погасяване на ВБЗ на „ВиК – Берковица“ ЕООД;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21 април 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-321(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Медицински център 1 – Берковица” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

2.Докладна РД-92-00-322(2) относно отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „МБАЛ – Берковица” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

22 април 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-365 относно изработване на ПУП за ПИ 03928.14.58 по кадастралната карта на гр. Берковица, след представено мотивирано предложение;

2.Докладна РД-92-00-366 относно резрешаване промяна на предназначението на ПИ 03928.512.514 по КК и КР по плана на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

           22 април 2020 г. /сряда/  –  13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-360 относно кандидатстване на Община Берковица с проект Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковицапо процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ на Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура “ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.