Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 29 МАЙ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

      27 май 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-395 относно Годишен финансов отчет на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2017-2019 г.;

2.Докладна РД-92-00-390 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-391 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2020/2021 г. и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем;

4.Докладна РД-92-00-394 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ „Детелина“, с. Замфирово, община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

5.Докладна РД-92-00-400 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.142 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул.„Криви рог“ №4;

6.Докладна РД-92-00-401 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.384 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

7.Докладна РД-92-00-402 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.394 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“;

8.Докладна РД-92-00-403 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.453 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ № 58;

9.Докладна РД-92-00-404 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.469 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

10.Докладна РД-92-00-405 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.139 находящ се в гр. Берковица, местност „Сарановец“;

11.Докладна РД-92-00-406 относно продажба на Поземлен имот 231, кв. 29 находящ се в с. Бокиловци, община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-416 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.211.46 находящ се в гр. Берковица, местност „Берковска река“;

13.Докладна РД-92-00-431 относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от помещение – частна общинска собственост;

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 27 май 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-395 относно Годишен финансов отчет на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица и Бизнес план 2017-2019 г.;

2.Докладна РД-92-00-397 относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр. Берковица за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-398 относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-387 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за неверифицирани разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-392 относно промяна на Решение № 228 от Протокол № 11/24.04.2020 г.;

6.Докладна РД-92-00-396 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за налагане на финансова корекция по регистриран сигнал за нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V Детска градина, ж.к. Изгрев – гр. Берковица“;

7.Докладна РД-92-00-408 относно поемане на краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България 2014-2020 година с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД;

8.Докладна РД-92-00-417 относно актуализиране на Културния календар на община Берковица за 2020 година;

9.Докладна РД-92-00-409 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на дейността на Детска ясла, гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-420 относно организиране и провеждане на „Летни театрални дни“ в гр. Берковица на открито;

11.Заявление РД-92-00-314 от Любомир Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-331 от Красимир Кирилов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-369 от Валентин Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-379 от Красимира Парчева, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-380 от Петър Петров, с. Черешовица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-381 от Яфа Георгиева, с. Мездрея, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-388 от Герасим Раденков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

26 май 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-18(9) относно доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Монтана;

2.Докладна РД-92-00-412 относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат  за Управител на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-419 относно удължаване на срока на дейност на Временната комисия за изготвяне на промени в местната Наредба за управление на общинските пътища;

4.Докладна РД-92-00-421 относно промяна в реда и организацията на Детска млечна кухня, гр. Берковица;

5.Молба РД-92-00-385 от живущи на ул. „Котеновско шосе“, гр. Берковица относно изграждане на водопроводна мрежа;

6.Жалба РД-92-00-413 от Георги Ганов, гр. Берковица относно работата на Председателя на Общински съвет – Берковица;

 

КОМИСИЯ  ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

    26 май 2020 г. /вторник/  –  15.30 часа

1.Жалба РД-92-00-414 от Георги Ганов, гр. Берковица относно извършване на проверка на кмета на община Берковица за сключен договор с фирма „Пест-корект“ ЕООД;

2.Жалба РД-92-00-415 от Георги Ганов, гр. Берковица относно поведението на общинският съветник Добромир Йоцов;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

    28 май 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-390 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-391 относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2020/2021 г., и определяне на  началната тръжна цена на размера на годишния наем;

3.Докладна РД-92-00-394 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ „Детелина“, с. Замфирово, община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

     26 май 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-397 относно приемане отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр. Берковица за 2019 г.;

2.Докладна РД-92-00-398 относно приемане отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-389 относно приемане Годишен мониторингов доклад за 2019г. по изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Берковица и Годишен план за действие за 2021 г.;

4.Докладна РД-92-00-421 относно промяна в реда и организацията на Детска млечна кухня, гр. Берковица;

5.Заявление РД-92-00-314 от Любомир Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-331 от Красимир Кирилов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-369 от Валентин Иванов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-379 от Красимира Парчева, с. Боровци, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-380 от Петър Петров, с. Черешовица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-381 от Яфа Георгиева, с. Мездрея, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-388 от Герасим Раденков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

28 май 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-407 относно приемане на Общински план за младежта за 2020 година;

2.Докладна РД-92-00-417 относно актуализиране на Културния календар на община Берковица за 2020 година;

3.Докладна РД-92-00-420 относно организиране и провеждане на „Летни театрални дни“ в гр. Берковица на открито;

4.Докладна РД-92-00-424 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2020 година;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

27 май 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-422 относно допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за ПИ 03928.510.20, кв. Заряница, гр. Берковица за осигуряване на допълващо застрояване с гаражи;

2.Докладна РД-92-00-423 относно допускане на изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 03928.11.49, м. Калешница, землище Берковица;

3.Докладна РД-92-00-425 относно даване разрешение за изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.209.145 по КК на гр. Берковица, за делба, урегулиране и промяна предназначението на земеделска земя;

4.Докладна РД-92-00-426 относно разрешаване промяна на предназначението на ПИ 03928.512.514 по КК и КР по плана на гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-427 относно допускане на изменение на ОУП на община Берковица за ПИ 07510.95.9 и ПИ 07510.95.10 по КК и КР на с. Бързия и разрешение за изработване на ПУП за новообразуван от тях имот;

6.Докладна РД-92-00-428 относно разрешаване промяна на предназачението на ПИ 03928.201.132 по КК и КР по плана на гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-429 относно допускане на изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 05253.37.16, землище с. Бокиловци, обищна Берковица;

8.Докладна РД-92-00-430 относно безвъзмездно придобиване собственост на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта № 1 и пътническа въжена линия в СТК „Берковски балкан“, в обхавт от х. Ком в местност „Горната кория“ до връх „Среден Ком“ в землището на гр. Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

           27 май 2020 г. /сряда/  –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-387 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за неверифицирани разходи по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-396 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за налагане на финансова корекция по регистриран сигнал за нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V Детска градина, ж.к. Изгрев – гр. Берковица“;

3.Докладна РД-92-00-418 относно кандидатстване на Ротари клуб – Берковица за безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – напред към наследството – наследството ни обединява“ от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“;