Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 26 ЮНИ 2020 ГОДИНА

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

      24 юни 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-458 относно прехвърляне на имущество от ДДЛРГ „Люба Тенева“, гр. Берковица за нуждите на Детска градина „Червената шапчица“, с. Боровци;

4.Докладна РД-92-00-462 относно заявление от Невена Тодорова Григорова – Управител на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за промяна на  възнаграждението й по Договор за управление №446/05.12.16г., раздел V, т.10;

5.Докладна РД-92-00-468 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2020/2021 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване;

6.Докладна РД-92-00-475 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.407 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Първи май;

7.Докладна РД-92-00-476 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.345 находящ се в гр. Берковица, местност „Шалин дол“;

8.Докладна РД-92-00-477 относно продажба на Урегулиран Поземлен имот XIII, пл. № 119, кв. 34 по плана на с. Гаганица;

9.Докладна РД-92-00-478 относно продажба на ПИ 479, кв. 15, включващ: част от УПИ ІІ, част от УПИ ІІІ и част от УПИ V, кв. 15 по плана на с. Гаганица;

10.Докладна РД-92-00-479 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 38131.42.24 находящ се в с. Комарево, община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-480 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 38131.42.12 находящ се в с. Комарево, община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-483 относно безвъзмездно предоставяне за управление и стопанисване на басейн „Свети Георги Победоносец“ от общинско мероприятие ”Комунални дейности” гр. Берковица;

13.Докладна РД-92-00-482 относно отписване на задължения за периодични плащания на наематели на имоти  – собственост на Община Берковица;

14.Докладна РД-92-00-481 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване;

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

    24 юни 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-468 относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на територията на община Берковица, за стопанската 2020/2021 г. – допълнение на списъка за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване;

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

     23 юни 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-326(3) относно приемане отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-327(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ № 34 за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

5.Докладна РД-92-00-457 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от 1-ви до 12-ти клас.

6.Заявление РД-92-00-433 от Елка Найденова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-434 от Христинка Кръстева, с. Гаганица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-435 от Тонка Стефанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-447 от Даниела Петрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-448 от Марийка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-461 от Георги Димитраков, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

25 юни 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-449 относно еднократна парична награда за Мария Здравкова, класирала се на шесто място на Европейското първенство по биатлон в Австрия за младежи и девойки;

4.Докладна РД-92-00-455 относно актуализиране на Културния календар и пренасочване на средства от него;

  1. Докладна РД-92-00-463 относно организиране и провеждане на състезание по шосейно колоездене „Комски часовник“ и планинско бягане „Комски траверс“;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

24 юни 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-473 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване в обхват на ПИ 03928.201.3, ПИ 03928.201.98, ПИ 03928.201.99 и ПИ 03928.201.100 по КК на гр. Берковица, за делба, урегулиране и промяна предназначението на земеделска земя;

4.Докладна РД-92-00-474 относно частичен Генерален план за организация на движението в централна градска част на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

           24 юни 2020 г. /сряда/  –  13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-452 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за налагане на финансова корекция по регистриран сигнал за нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V  детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“;

4.Докладна РД-92-00-457 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска грижа от 1-ви до 12-ти клас.

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 юни 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

3.Докладна РД-92-00-456 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана;

4.Докладна РД-92-00-469 относно удължаване на срока на дейност на Враменната комисия за изготвяне на промени в местната Наредба за управление на общинските пътища;

5.Докладна РД-92-00-470 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица

6.Докладна РД-92-00-464 относно актуализиране на заплатата на Председателя на Общински съвет – Берковица;

7.Докладна РД-92-00-465 относно актуализиране на заплатите на общинските съветници в Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 24 юни 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-471 относно приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-326(3) относно приемане отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 г.;

3.Докладна РД-92-00-327(2) относно приемане отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица, ул. „Стефан Стамболов“ № 34 за 2019 г.;

4.Докладна РД-92-00-467 относно приемане за сведение на Програма за управление и развитие на Община Берковица за периода 2020-2023 година;

5.Докладна РД-92-00-449 относно еднократна парична награда за Мария Здравкова, класирала се на шесто място на Европейското първенство по биатлон в Австрия за младежи и девойки;

6.Докладна РД-92-00-455 относно актуализиране на Културния календар и пренасочване на средства от него;

  1. Докладна РД-92-00-463 относно организиране и провеждане на състезание по шосейно колоездене „Комски часовник“ и планинско бягане „Комски траверс“;

8.Докладна РД-92-00-452 относно писмо от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. за налагане на финансова корекция по регистриран сигнал за нередност по договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V  детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“;

9.Докладна РД-92-00-462 относно заявление от Невена Тодорова Григорова – Управител на „Общински пазар 99“ ЕООД, гр. Берковица за промяна на  възнаграждението й по Договор за управление №446/05.12.16г., раздел V, т.10;

10.Докладна РД-92-00-472 относно разходване на натрупаните средства по чл.60 ал.2 т.1 и 2 и чл.64 ал.1 от ЗУО за прилагане на мерки по чл.63 ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на ЗУО;

11.Докладна РД-92-00-464 относно актуализиране на заплатата на Председателя на Общински съвет – Берковица;

12.Докладна РД-92-00-465 относно актуализиране на заплатите на общинските съветници в Общински съвет – Берковица;

13.Заявление РД-92-00-433 от Елка Найденова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-434 от Христинка Кръстева, с. Гаганица, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-435 от Тонка Стефанова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-447 от Даниела Петрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-448 от Марийка Лазарова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

18.Заявление РД-92-00-461 от Георги Димитраков, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;