АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 31 ЮЛИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

     29 юли 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-524 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-525 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;

3.Докладна РД-92-00-542 относно предоставяне на безвъзмездно управление на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица на 2-две помещения с площ от 24 кв.м. от 2-втори етаж от сградата на ул. „Ашиклар” №7 в гр. Берковица (АОС№223 от 26.11.2009г.);

4.Докладна РД-92-00-548 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот – УПИ I-първи, квартал 4А за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, на собственика на законно построена сграда находяща се в с. Мездрея;

5.Докладна РД-92-00-549 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.56 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

6.Докладна РД-92-00-550 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.110 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Малина“;

7.Докладна РД-92-00-551 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.188 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

8.Докладна РД-92-00-552 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.280 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“;

9.Докладна РД-92-00-571 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.211.62 находящ се в гр. Берковица, местност Берковска река;

10.Докладна РД-92-00-544 относно отмяна на Решение № 314 от Протокол № 14/26.06.2020 г. на Общински съвет – Берковица;

11.Докладна РД-92-00-545 относно избиране на прокурист на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД;

12.Докладна РД-92-00-567 относно придобиване в собственост на Община Берковица на недвижими имоти, апортирани в капитала на „КОМ 2016“ АД – в ликвидация;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 29 юли 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-572 относно отчет на НПО  и спортните клубове в Община Берковица за 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-507(3) относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;

3.Докладна РД-92-00-501 относно актуализиране на културния календар и пренасочване на средства от него;

4.Докладна РД-92-00-541 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-553 относно използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

6.Докладна РД-92-00-554 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж.к. „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-555 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;

8.Докладна РД-92-00-556 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на финансово-счетоводната дейност на „ВиК – Берковица“ ЕООД;

9.Докладна РД-92-00-557 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процеса по администриране на приходи в Община Берковица по Закона за местните данъци и такси;

10.Докладна РД-92-00-561 относно разсрочване на задължения на ОбМ „Комунални дейности“ към Дезинфекционна станция ЕООД и ДДД-1 ЕООД по договори за дезинфекция, дезакаризация и дератизация  за 2017г., 2018г. и 2019г., сключени с Община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-562 относно писмен отчет за получените командировъчни пари  за второ тримесечие на 2020 година;

12.Докладна РД-92-00-563 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по 2 броя проекти, одобрени за финансиране, съгласно Договори за безвъзмездна помощ № 13548 от 22.06.2020г. и № 13566 от 24.06.2020г.  в рамките на национална кампания „Чиста околна среда 2020г.“ и обявения конкурс от МОСВ и ПУДООС на тема “Обичам природата и аз участвам“;

13.Докладна РД-92-00-564 относно награда за Районно управление на МВР – Берковица;

14.Докладна РД-92-00-565 относно пленер по дървопластика в с. Слатина;

15.Докладна РД-92-00-570 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

16.Заявление РД-92-00-522 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-523 от Станимир Стаменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

18.Заявление РД-92-00-534 от Иван Раденков, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

19.Заявление РД-92-00-540 от Грегор Богданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

20.Заявление РД-92-00-543 от Тодор Игнатов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

21.Заявление РД-92-00-547 от Асен Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

28 юли 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-559 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища;

2.Докладна РД-92-00-569 относно приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-544 относно отмяна на Решение № 314 от Протокол № 14/26.06.2020 г. на Общински съвет – Берковица;

4.Докладна РД-92-00-545 относно избиране на прокурист на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД;

5.Докладна РД-92-00-566 относно утвърждаване състав на комисии по чл.11, ал.2 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси /НОРИПДУКИ за кметствата с.Бързия, с.Замфирово и с.Боровци;

6.Докладна РД-92-00-568 относно обявяване на 8 септември 2020 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Берковица;

7.Докладна РД-92-00-558 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от месец ноември 2019 година до 30 юни 2020 година;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

30 юли 2020 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-524 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-525 относно вземане на решение за продажба на дървесина от меки широколистни дървесни видове/елша, върба и липа/ на склад чрез публичен търг с явно наддаване;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

  28 юли 2020 г.  /вторник/  –  14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-507(3) относно отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;

2.Заявление РД-92-00-522 от Милка Иванова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-523 от Станимир Стаменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-534 от Иван Раденков, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-540 от Грегор Богданов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-543 от Тодор Игнатов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-547 от Асен Георгиев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

30 юли 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-532 относно информация за приключване на учебната 2019/2020 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване и успешно провеждане учебния процес през новата 2020/2021 година;

2.Докладна РД-92-00-572 относно отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2019 година;

3.Докладна РД-92-00-501 относно актуализиране на културния календар и пренасочване на средства от него;

4.Докладна РД-92-00-541 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица за 2019 година;

5.Докладна РД-92-00-554 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж.к. „Заряница”- III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-555 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;

7.Докладна РД-92-00-569 относно приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Берковица;

8.Докладна РД-92-00-565 относно пленер по дървопластика в с. Слатина;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

           /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-28-00-166 (4) от 05.12.2022 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ЛИЧНО ПОЗДРАВИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕХНИЯ ПРАЗНИК

Клуб на хората с увреждания – Берковица отбеляза подобаващо 3 декември – Международния ден на хората с увреждания „Добре дошли

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.