Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 30 ОКТОМВРИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

28 октомври 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-670 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-675 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.116 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

3.Докладна РД-92-00-676 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.45 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“;

4.Докладна РД-92-00-677 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.171 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Рила“;

5.Докладна РД-92-00-678 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.187 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

6.Докладна РД-92-00-679 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.311 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

7.Докладна РД-92-00-680 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.471 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Рила“ №18;

8.Докладна РД-92-00-681 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.123 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;

9.Докладна РД-92-00-682 относно продажба на ПИ с идентификатор 47723.25.48 находящ се в с. Мездрея, местност Сиренярското, община Берковица;

10.Докладна РД-92-00-683 относно продажба на ПИ с идентификатор 47723.25.51 находящ се в с. Мездрея, местност Сиренярското, община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-684 относно продажба на УПИ VIII-осми, квартал 21 находящ се в с. Ягодово, община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-685 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.60 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

13.Докладна РД-92-00-700 относно продажба на УПИ I, кв. 4 по плана на с. Котеновци, община Берковица ведно с построените в него сгради;

14.Докладна РД-92-00-701 относно отдаване под наем на сграда – публична общинска собственост, находяща се в двора на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица;

15.Докладна РД-92-00-696 относно приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица;

16.Докладна РД-92-00-697 относно транспортна схема на Община Берковица;

17.Докладна РД-92-00-702 относно закупуване на автомобил от „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 28 октомври 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-691 относно еднократна парична награда за Фолклорна група „Веселие“ при НЧ „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица за престижна награда от Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява“ 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-692 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за трето тримесечие на 2020 година на кмета на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-693 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за трето тримесечие на 2020 година на председятеля на Общински съвет – Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 октомври 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-653(2) относно приемане за сведение информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-694 относно обществени места с безплатен интернет по одобрен проект WiFi4EU на Европейския съюз;

3.Докладна РД-92-00-696 относно приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-697 относно транспортна схема на Община Берковица;

5.Молба РД-92-00-667 от Сдружение „Заедно за Берковица“ относно установяване на регламентиран процес за предварително и навременно предоставяне в пълен текст на всички материали от дневния ред за предстоящи редовни и извънредни заседания, протоколите и становищата от заседанията на постоянните и временните комисии към Общински съвет – Берковица;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 октомври 2020 г. /четвъртък/  –  14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-670 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

                         /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

                          /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

                             28 октомври 2020 г. /сряда/ –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-656 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;

2.Докладна РД-92-00-672 относно кандидатстване на община Берковица пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. Раковица, канализационната мрежа на улици в кв. Раковица, гр. Берковица: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Първи май“, кв. Раковица, гр. Берковица“;

3.Докладна РД-92-00-673 относно кандидатстване на община Берковица пред ПУДООС с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. Раковица, канализационната мрежа на улици в кв. Раковица, гр. Берковица: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“, кв. Раковица, гр. Берковица“;

4.Докладна РД-92-00-674 относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристичческа инфраструктура“ от процедура за подбор BG06RDNP001-19.462 „МИГ – Берковица и Годеч“;