АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 30 ОКТОМВРИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

28 октомври 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-670 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-675 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.116 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;

3.Докладна РД-92-00-676 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.45 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Пролет“;

4.Докладна РД-92-00-677 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.171 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Рила“;

5.Докладна РД-92-00-678 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.187 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

6.Докладна РД-92-00-679 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.311 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“;

7.Докладна РД-92-00-680 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.471 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Рила“ №18;

8.Докладна РД-92-00-681 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.123 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;

9.Докладна РД-92-00-682 относно продажба на ПИ с идентификатор 47723.25.48 находящ се в с. Мездрея, местност Сиренярското, община Берковица;

10.Докладна РД-92-00-683 относно продажба на ПИ с идентификатор 47723.25.51 находящ се в с. Мездрея, местност Сиренярското, община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-684 относно продажба на УПИ VIII-осми, квартал 21 находящ се в с. Ягодово, община Берковица;

12.Докладна РД-92-00-685 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.60 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

13.Докладна РД-92-00-700 относно продажба на УПИ I, кв. 4 по плана на с. Котеновци, община Берковица ведно с построените в него сгради;

14.Докладна РД-92-00-701 относно отдаване под наем на сграда – публична общинска собственост, находяща се в двора на Лесотехническа професионална гимназия, гр. Берковица;

15.Докладна РД-92-00-696 относно приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица;

16.Докладна РД-92-00-697 относно транспортна схема на Община Берковица;

17.Докладна РД-92-00-702 относно закупуване на автомобил от „Водоснабдяване и канализация – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 28 октомври 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-691 относно еднократна парична награда за Фолклорна група „Веселие“ при НЧ „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица за престижна награда от Национален фолклорен фестивал „Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява“ 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-692 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за трето тримесечие на 2020 година на кмета на община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-693 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за трето тримесечие на 2020 година на председятеля на Общински съвет – Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

27 октомври 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-653(2) относно приемане за сведение информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-694 относно обществени места с безплатен интернет по одобрен проект WiFi4EU на Европейския съюз;

3.Докладна РД-92-00-696 относно приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-697 относно транспортна схема на Община Берковица;

5.Молба РД-92-00-667 от Сдружение „Заедно за Берковица“ относно установяване на регламентиран процес за предварително и навременно предоставяне в пълен текст на всички материали от дневния ред за предстоящи редовни и извънредни заседания, протоколите и становищата от заседанията на постоянните и временните комисии към Общински съвет – Берковица;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

29 октомври 2020 г. /четвъртък/  –  14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-670 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2020 – 2021 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

                         /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

                          /НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

                             28 октомври 2020 г. /сряда/ –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-656 относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.461 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”;

2.Докладна РД-92-00-672 относно кандидатстване на община Берковица пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. Раковица, канализационната мрежа на улици в кв. Раковица, гр. Берковица: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Първи май“, кв. Раковица, гр. Берковица“;

3.Докладна РД-92-00-673 относно кандидатстване на община Берковица пред ПУДООС с проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. Раковица, канализационната мрежа на улици в кв. Раковица, гр. Берковица: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“, кв. Раковица, гр. Берковица“;

4.Докладна РД-92-00-674 относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристичческа инфраструктура“ от процедура за подбор BG06RDNP001-19.462 „МИГ – Берковица и Годеч“;

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ РИСКОВИ ВЕЩЕСТВА В ЧЕТВЪРТО ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“

Днес се проведе информационна кампания на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с деца на

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Комисии

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Постоянна комисия по бюджет, финанси и следприватизационен контрол; Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, спорт, младежки дейности, връзка с граждански

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.