Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА

BERKOVITSA-1

С  П  И  С  Ъ  К

 НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

 на  27 ноември 2020 г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 ноември 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-746 относно приемане на информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2019 и 2020 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори;

2.Докладна РД-92-00-654(3) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2020 година в Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-734 относно извършен вътрешен одит за консултиране на текущото финансово състояние на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-739 относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ обект „Спортно-развлекателен комплекс и плувен басейн“, находящ се в парк „Свети Георги Победоносец“ гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 ноември 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-728 относно промяна на Решение №1299 от Протокол № 65/27.07.2018 година на Общински съвет – Берковица, изменено с Решение № 35 от Протокол № 2/25.11.2019 година на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-729 относно промяна на Решение № 1300 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица;

3.Докладна РД-92-00-731 относно финансова подкрепа за поддържащо лечение на малолетното дете Исуса Докова Галип от гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-734 относно извършен вътрешен одит за консултиране на текущото финансово състояние на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2020 г.;

5.Докладна РД-92-00-735 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2020 г.;

6.Докладна РД-92-00-740 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица;

7.Извънредна докладна РД-92-00-750 относно възстановяване на направени разходи на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 ноември 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-654(3) относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2020 година в Община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-742 относно упълномощаване на представител за Община Берковица за участие в общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр.София;

3.Докладна РД-92-00-743 относно определяне състава на одитен комитeт в Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-745 относно приемане на промени в План-програмата за заседания на Общински съвет – Берковица през ІV тримесечие на 2020 година;

5.Докладна РД-92-00-747 относно Наредба за отмяна на Наредбата за пожарната безопасност и защита на населението  на територията на Община Берковица;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 24 ноември 2020 г. /вторник/  –  14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-731 относно финансова подкрепа за поддържащо лечение на малолетното дете Исуса Докова Галип от гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

 26 ноември 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-737 относно задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца на територията на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-741 относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Берковица за 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

 25 ноември 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

1.Извънредна докладна РД-92-00-748 относно допускане на изменение на ОУП на Община Берковица и разрешение за изработване на ПУП за делба, промяна предназначение и преотреждане на част от ПИ 03928.152.5, местност „Горната курия“ по действащата кадастрална карта и регистри на гр. Берковица, област Монтана, за „Обществено обслужване и паркинг“;

2.Извънредна докладна РД-92-00-749 относно образуване на нов УПИ XIV, кв. 57 по плана на гр. Берковица с отреждане „За пракинг“, съобразно графичната част и по имотните граници на ПИ 03928.511.611 по КК и КР на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 ноември 2020 г. /сряда/ –  13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-746 относно приемане на информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2019 и 2020 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори.

ИЗГОТВИЛ:

             /Мариета Русимова/