Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 18 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

16 декември 2020 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-764 относно предоставяне на полски пътища за стопанкската 2020 – 2021 г.;

3.Докладна РД-92-00-769 относно допълване на решение относно Транспортна схема на Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-779 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.47 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Първи май“;

5.Докладна РД-92-00-780 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.227 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ №28;

6.Докладна РД-92-00-781 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.255 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ №52;

7.Докладна РД-92-00-782 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.260 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Мир“ №42;

8.Докладна РД-92-00-783 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.380 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“;

9.Докладна РД-92-00-784 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.405 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Чайка“;

10.Докладна РД-92-00-785 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.115 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

11.Докладна РД-92-00-786 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.50 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ №1;

12.Докладна РД-92-00-788 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.354 находящ се в община Берковица, с. Бързия, местност „Стругарница“;

13.Докладна РД-92-00-787 относно учредяване право на строеж за изграждане на гаражи в ж.к. „Заряница“;

14.Докладна РД-92-00-792 относно промяна собствеността на поземлен имот от публична в частна общинска собственост, находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 16 декември 2020 г. /сряда/ – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

2.Докладна РД-92-00-777 относно освобождаване на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД, гр. Берковица от такса битови отпадъци за 2021 година;

3.Докладна РД-92-00-778 относно освобождаване на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД, гр. Берковица от такса битови отпадъци за 2021 година;

4.Докладна РД-92-00-789 относно приемане на годишна План-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията на обществено ползване за 2021 година;

5.Докладна РД-92-00-794 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

15 декември 2020 г. /вторник/ – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

2.Докладна РД-92-00-794 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

17 декември 2020 г. /четвъртък/ – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

2.Докладна РД-92-00-764 относно предоставяне на полски пътища за стопанкската 2020 – 2021 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 15 декември 2020 г. /вторник/  –  14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

2.Докладна РД-92-00-772 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Оперативна пограма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“;

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

 17 декември 2020 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

       16 декември 2020 г. /сряда/  –  13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-767 относно за  процедиране на ПУП – план регулация за обособяване на 2 нови УПИ в кв.14А по плана на с. Ягодово  –  УПИ І  с отреждане ,,За Обществено обслужване“ и УПИ II с отреждане ,,За Обществено обслужване“ в кв. 14А въз основа задание за изработване на проект за ПУП;

3.Докладна РД-92-00-768 относно изготвяне на частично изменение  на действащия ПУП на УПИ III, кв. 1 по плана на ж.к. ,,Изгрев”, общ. Берковица /ПИ 03928.513.299 по КККР/.

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

                             16 декември 2020 г. /сряда/ –  13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-738 относно приемане отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2020 г.

2.Докладна РД-92-00-772 относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Оперативна пограма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“;

3.Докладна РД-92-00-791 относно приемане на „Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Берковица до 2030 г.“.