АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 25 април 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
24 април 2019 г. /сряда/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2554(3) относно приемане на Годишен финансов отчет на “ВиК- Берковица” ЕООД за 2018 г. и задачи за подобряване финансовото състояние на дружеството;
2.Докладна РД-92-00-2555(2) относно приемане Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
3.Докладна РД-92-00-2556(2) относно приемане Отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
4.Докладна РД-92-00-2572 относно вземане на решение за продажба на моторно превозно средство /МПС/ – общинска собственост;
5.Докладна РД-92-00-2576 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2586 относно прехвърляне на имущество от Семейно-консултативен център и ДДМУИ гр. Берковица за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул.“Първи май“;
7.Докладна РД-92-00-2590 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.340 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 43;
8.Докладна РД-92-00-2591 относно продажба на ПИ с идетнификатор 07510.2.33 нахождащ се в с. Бързия, местост Стежи (земеделска земя);
9.Докладна РД-92-00-2593 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в района над моста на ЛПГ гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
24 април 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2564 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица ;
2.Докладна РД-92-00-2568 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
3.Докладна РД-92-00-2570 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 г.;
4.Докладна РД-92-00-2571 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо тримесечие на 2019 г. на кмета на Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2573 относно увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД /„МБАЛ” ЕООД/, гр. Берковица чрез внасяне на движима вещ – частна общинска собственост на община Берковица като непарична вноска;
6.Докладна РД-92-00-2578 отнсно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;
7.Докладна РД-92-00-2579 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по договор BG16RFOP001-2.002-0043-C01 с МРРБ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в град Берковица“;
8.Докладна РД-92-00-2580 относно Корекция на капиталови разходи, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2019 година и чл.124, ал.3 от Закона за Публичните финанси;
9.Докладна РД-92-00-2584 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
10.Докладна РД-92-00-2588 относно финансова подкрепа за издаване на книга;
11.Докладна РД-92-00-2594 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;
12.Заявление РД-92-00-2562(1) от Емил Кирчев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2567 от Виолета Ангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова и Протокол РД-92-00-2507(2) от Общинска администрация – Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
23 април 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2585 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2587 относно определяне на представител на Община Берковица, който да вземе участие при провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД и в ликвидационната процедура;
3.Докладна РД-92-00-2589 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 31.05.2019 г.;
4.Докладна РД-92-00-2594 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;
5.Уведомление РД-92-00-2565 от Георги Горанов, гр. Берковица относно опасно разрушаване на общински път и съоръжения в с. Слатина, община Берковица;
6.Жалба РД-92-00-2577 от живущите в гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. Здравец 5, бл. Люлин, бл. Отдих, бл. Малина 1 и бл. Здравец 9 относно улично осветление и подмяна на счупен контейнер;
КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 април 2019 г. /сряда/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2576 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2591 относно продажба на ПИ с идетнификатор 07510.2.33 нахождащ се в с. Бързия, местост Стежи (земеделска земя);
3.Докладна РД-92-00-2593 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в района над моста на ЛПГ гр. Берковица;
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 април 2019 г. /вторник/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2555(2) относно приемане Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
2.Докладна РД-92-00-2556(2) относно приемане Отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
3.Заявление РД-92-00-2562(1) от Емил Кирчев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2567 от Виолета Ангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова и Протокол РД-92-00-2507(2) от Общинска администрация – Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 април 2019 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2564 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица ;
2.Докладна РД-92-00-2568 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
3.Докладна РД-92-00-2581 относно включване в проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“;
4.Докладна РД-92-00-2584 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
5.Докладна РД-92-00-2588 относно финансова подкрепа за издаване на книга;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 април 2019 г. /вторник/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2583 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване, за поземлен имот ПИ 03928.209.1008 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сарановец”, землище гр. Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание;
2.Докладна РД-92-00-2592 относно изменение на уличната регулация от ОТ 20- ОТ 29- ОТ 28 по регулационния план на с. Бокиловци и изкупуване на придаваема част от УПИ VIII в кв. 16 по плана на с. Бокиловци – частна общинска собственост;
3.Докладна РД-92-00-2595 относно учредяване право на прокарване на трасе за кабелна линия през общински имоти, улици в гр. Берковица от фирма „Жото“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-2596 относно учредяване право на прокарване на трасе на водопроводно отклонение през общински имоти от ЕТ „МАЯ – Румяна Филипова – Емил Филипов“;
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 април 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2581 относно включване в проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“;
2.Докладна РД-92-00-2582 относно подготовка на проектно предложение от Община Берковица за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наБисерка Стоянова, гр. София ж.к. ,,Надежда“ 3, ул. “Теодор Теодоров”, бл. 12, ет. 6, ап. 21Виктор Спасов, гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (344) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) избори (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

МТИ Културен туризъм - Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 20-23 април 2023 година, Община Берковица ще вземе участие в Международно туристическо изложение “Културен туризъм” във Велико Търново. Презентирането

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Избори 2023
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.