Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на 25 април 2019 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
24 април 2019 г. /сряда/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2554(3) относно приемане на Годишен финансов отчет на „ВиК- Берковица“ ЕООД за 2018 г. и задачи за подобряване финансовото състояние на дружеството;
2.Докладна РД-92-00-2555(2) относно приемане Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
3.Докладна РД-92-00-2556(2) относно приемане Отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
4.Докладна РД-92-00-2572 относно вземане на решение за продажба на моторно превозно средство /МПС/ – общинска собственост;
5.Докладна РД-92-00-2576 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-2586 относно прехвърляне на имущество от Семейно-консултативен център и ДДМУИ гр. Берковица за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Берковица, кв. Раковица, ул.“Първи май“;
7.Докладна РД-92-00-2590 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.340 нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 43;
8.Докладна РД-92-00-2591 относно продажба на ПИ с идетнификатор 07510.2.33 нахождащ се в с. Бързия, местост Стежи (земеделска земя);
9.Докладна РД-92-00-2593 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в района над моста на ЛПГ гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
24 април 2019 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2564 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица ;
2.Докладна РД-92-00-2568 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
3.Докладна РД-92-00-2570 относно актуализация на бюджета на Община Берковица за 2019 г.;
4.Докладна РД-92-00-2571 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за първо тримесечие на 2019 г. на кмета на Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-2573 относно увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД /„МБАЛ” ЕООД/, гр. Берковица чрез внасяне на движима вещ – частна общинска собственост на община Берковица като непарична вноска;
6.Докладна РД-92-00-2578 отнсно изплащане на еднократна помощ за раждане на дете;
7.Докладна РД-92-00-2579 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по договор BG16RFOP001-2.002-0043-C01 с МРРБ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 година „Повишаване на енергийната ефективност на сгради в град Берковица“;
8.Докладна РД-92-00-2580 относно Корекция на капиталови разходи, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2019 година и чл.124, ал.3 от Закона за Публичните финанси;
9.Докладна РД-92-00-2584 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
10.Докладна РД-92-00-2588 относно финансова подкрепа за издаване на книга;
11.Докладна РД-92-00-2594 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;
12.Заявление РД-92-00-2562(1) от Емил Кирчев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-2567 от Виолета Ангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
14.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова и Протокол РД-92-00-2507(2) от Общинска администрация – Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
23 април 2019 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2585 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2587 относно определяне на представител на Община Берковица, който да вземе участие при провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД и в ликвидационната процедура;
3.Докладна РД-92-00-2589 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София, което ще се проведе на 31.05.2019 г.;
4.Докладна РД-92-00-2594 относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Берковица;
5.Уведомление РД-92-00-2565 от Георги Горанов, гр. Берковица относно опасно разрушаване на общински път и съоръжения в с. Слатина, община Берковица;
6.Жалба РД-92-00-2577 от живущите в гр. Берковица, ж.к. Стара планина, бл. Здравец 5, бл. Люлин, бл. Отдих, бл. Малина 1 и бл. Здравец 9 относно улично осветление и подмяна на счупен контейнер;
КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 април 2019 г. /сряда/ – 14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2576 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-2591 относно продажба на ПИ с идетнификатор 07510.2.33 нахождащ се в с. Бързия, местост Стежи (земеделска земя);
3.Докладна РД-92-00-2593 относно продажба на дървесина на корен чрез публичен търг с явно наддаване добита в района над моста на ЛПГ гр. Берковица;
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
23 април 2019 г. /вторник/ – 15.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2555(2) относно приемане Отчет за дейността на „Медицински център 1 Берковица“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
2.Докладна РД-92-00-2556(2) относно приемане Отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение“ ЕООД – гр.Берковица за 2018г.;
3.Заявление РД-92-00-2562(1) от Емил Кирчев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
4.Заявление РД-92-00-2567 от Виолета Ангелова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-2507 от Румяна Попова и Протокол РД-92-00-2507(2) от Общинска администрация – Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 април 2019 г. /сряда/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2564 относно отчети на Народните читалища в Община Берковица ;
2.Докладна РД-92-00-2568 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
3.Докладна РД-92-00-2581 относно включване в проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“;
4.Докладна РД-92-00-2584 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2019 г.;
5.Докладна РД-92-00-2588 относно финансова подкрепа за издаване на книга;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 април 2019 г. /вторник/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2583 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване, за поземлен имот ПИ 03928.209.1008 по плана на новообразуваните имоти на местност „Сарановец”, землище гр. Берковица, след представено мотивирано предложение и техническо задание;
2.Докладна РД-92-00-2592 относно изменение на уличната регулация от ОТ 20- ОТ 29- ОТ 28 по регулационния план на с. Бокиловци и изкупуване на придаваема част от УПИ VIII в кв. 16 по плана на с. Бокиловци – частна общинска собственост;
3.Докладна РД-92-00-2595 относно учредяване право на прокарване на трасе за кабелна линия през общински имоти, улици в гр. Берковица от фирма „Жото“ ЕООД;
4.Докладна РД-92-00-2596 относно учредяване право на прокарване на трасе на водопроводно отклонение през общински имоти от ЕТ „МАЯ – Румяна Филипова – Емил Филипов“;
КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
24 април 2019 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2581 относно включване в проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация“;
2.Докладна РД-92-00-2582 относно подготовка на проектно предложение от Община Берковица за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ в рамките на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;