Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 26 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   24 февруари 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-816(2) относно отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-874 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на „Музеен комплекс – Берковица“ през следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

3.Докладна РД-92-00-875 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Слатина през следващия зимен отоплителен сезон;

4.Докладна РД-92-00-890 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията  на  Община Берковица през стопанската 2021-2022 г.;

5.Докладна РД-92-00-892 относно безвъзмездно предоставяне на имот – частна общинска собственост /Почивна станция „Ком“/ за управление и стопанисване на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица – звено на общинска бюджетна издръжка;

6.Докладна РД-92-00-894 относно приемане на Одитен доклад № 130/11.02.2021 г. за извършен одитен ангажимент  за увереност на процеса  по изпълнението на дадените препоръки, съгласно представените планове за действие на одитираните единици през 2020 г. на „ ВиК  – Берковица“  ЕООД;

7.Докладна РД-92-00-895 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.23 находящ се в гр. Берковица, ул. Елин Пелин № 19;

8.Докладна РД-92-00-896 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.200 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“ №3 А;

9.Докладна РД-92-00-897 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.173 находящ се в гр. Берковица, местност „Сарановец“;

10.Докладна РД-92-00-898 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.201.124 находящ се в гр. Берковица, местност Раковица;

11.Докладна РД-92-00-899 относно промяна границите на имоти чрез извършване на разпоредителна сделка на УПИ III, кв. 77 по регулационния план на гр. Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 24 февруари 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-815(3) относно информация за дейността на „Музеен комплекс – Берковица“ през 2020 г. и План-програма за 2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-881 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, стопанисване и опазване на активите на ДГ „Детелина“,  с. Замфирово, община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-882 относно приемане за сведение Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-883 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА;

5.Докладна РД-92-00-887 относно отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч“ – безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица;

6.Заявление РД-92-00-543 от Тодор Игантов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-575 от Любен Тасов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-605 от Росица Михайлова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-832 от Йонка Симеонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-864 от Ирена Несторова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-865 от Соня Найденова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-866 от Здравка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

13.Заявление РД-92-00-868 от Карамфила Спасова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-867 от Параскева Славкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-872 от Пламен Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-876 от Иван Тасков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 февруари 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-816(2) относно отчет за дейността на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД през 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-886 относно приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Берковица за периода 2021-2023 година”;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

25 февруари 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-874 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на „Музеен комплекс – Берковица“ през следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

2.Докладна РД-92-00-875 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Слатина през следващия зимен отоплителен сезон;

3.Докладна РД-92-00-884 относно отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-885 относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Берковица за 2021 г.;

5.Докладна РД-92-00-886 относно приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Берковица за периода 2021-2023 година”;

6.Докладна РД-92-00-888 относно отчет за изпълнение „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Берковица“ за 2020 г. и приложенията към нея – Програма за опазване на околната среда, вкл. раздел „Лечебни растения“ за 2020 г.;

7.Докладна РД-92-00-890 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията  на  Община Берковица през стопанската 2021-2022 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 23 февруари 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-879 относно разкриване на 3 /три/ щатни бройки в новосъздадената социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Берковица;

2.Заявление РД-92-00-543 от Тодор Игантов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-575 от Любен Тасов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-605 от Росица Михайлова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-832 от Йонка Симеонова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-864 от Ирена Несторова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-865 от Соня Найденова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-866 от Здравка Илиева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-868 от Карамфила Спасова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-867 от Параскева Славкова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-872 от Пламен Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

12.Заявление РД-92-00-876 от Иван Тасков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

25 февруари 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-815(3) относно информация за дейността на „Музеен комплекс – Берковица“ през 2020 г. и План-програма за 2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-893 относно Система за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Берковица;

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

24 февруари 2021 г. /сряда/  – 13.30 ч

            

1.Докладна РД-92-00-900 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.209.188 по КККР на гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-901 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.191.7 по КК и КР на гр. Берковица;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 февруари 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-880 относно кандидатстване на община Берковица пред Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) с проект: „Реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на с. Бързия, община Берковица“.