Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 23 АПРИЛ 2021 Г.

 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

 21 април 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-992 относно приемане отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1036 относно финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-994 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.436 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Криви рог;

4.Докладна РД-92-00-995 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.12.23 находящ се в гр. Берковица, местност Алчов баир;

5.Докладна РД-92-00-996 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.79 находящ се в гр. Берковица, местност Шалин дол;

6.Докладна РД-92-00-997 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.35 находящ се в гр. Берковица, ул. Елин Пелин № 24;

7.Докладна РД-92-00-998 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.36 находящ се в гр. Берковица, ул. Елин Пелин № 22;

8.Докладна РД-92-00-999 относно предложение за ново разглеждане на Решение № 549 от Протокол № 28/26.02.2021 г.;

9.Докладна РД-92-00-1000 относно предложение за вземане на решение за освобождаване от заплащане на такса – тротоарно право за определен период на ЮЛ;

  1. Докладна РД-92-00-1002 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Берковица;
  2. Докладна РД-92-00-1003 относно актуализиране на план за действия за общинските концесии в Община Берковица 2018 година, в сила за 2021 – 2024 г.;

12.Докладна РД-92-00-1005 относно АПОС № 1547/11.03.2021 г. за имот 43414.36.2 по КК на с. Лесковец;

13.Докладна РД-92-00-1016 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДПЛД с. Бистрилица;

14.Докладна РД-92-00-1017 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ЦНСТПЛУИ и на ЗЖЛУИ, гр. Берковица;

15.Докладна РД-92-00-1018 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ с. Боровци;

16.Докладна РД-92-00-1019 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на имот с идентификатор 38131.42.25 находящ се в с. Комарево;

17.Докладна РД-92-00-1020 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на имот с идентификатор 38131.42.22 находящ се в с. Комарево;

18.Докладна РД-92-00-1022 относно отмяна на Решение № 545 от Протокол №28/26.02.2021 г.на ОбС – Берковица;

19.Докладна РД-92-00-1023 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.248 находящ се в с. Бързия;

20.Докладна РД-92-00-1024 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.12.53 находящ се в гр. Берковица, местност Сарая;

21.Докладна РД-92-00-1031 относно безвъзмездно предоставяне на тротоарни плочи 40/40 и бордюри 50/25/10;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 21 април 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-992 относно приемане отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1036 относно финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-993 относно приемане отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 г.;

4.Докладна РД-92-00-1004 относно осигуряване на средства за разплащане по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“;

5.Докладна РД-92-00-1021 относно издаване Запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФЗ;

6.Докладна РД-92-00-1025 относно корекция на капиталови разходи за 2021 г.;

7.Докладна РД-92-00-1026 относно корекция на Решение № 506 от Протокол № 26/29.01.2021 г. на Общински съвет – Берковица;

8.Докладна РД-92-00-1027 относно промяна на общата численост и структура на Общинска администрация – Берковица;

9.Докладна РД-92-00-1028 относно корекция на капиталови разходи за 2021 г.;

10.Докладна РД-92-00-1029 относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 г. /Първи етап/ на Община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-1030 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”;

12.Докладна РД-92-00-1035 относно актуализиране на заплатата и работното време на Председателя на Общински съвет – Берковица;

13.Заявление РД-92-00-907 от Тодор Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

14.Заявление РД-92-00-891 от Иванка Вацева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

15.Заявление РД-92-00-905 от Ружана Симова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

16.Заявление РД-92-00-917 от Цветан Цветков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

17.Заявление РД-92-00-534 от Иван Раденков, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

18.Заявление РД-92-00-964 от Димитър Гацов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

20 април 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1008 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2020 г.;

  1. Докладна РД-92-00-1002 относно съгласуване на започване на процедура за възлагане на превози по маршрутни разписания от общинската транспортна схема на Община Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1034 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

22 април 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1016 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДПЛД с. Бистрилица;

2.Докладна РД-92-00-1017 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ЦНСТПЛУИ и на ЗЖЛУИ, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1018 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ДГ с. Боровци;

 

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 20 април 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-993 относно приемане отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2020 г.;

2.Заявление РД-92-00-907 от Тодор Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-891 от Иванка Вацева, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

4.Заявление РД-92-00-905 от Ружана Симова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-917 от Цветан Цветков, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-534 от Иван Раденков, с. Замфирово относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-964 от Димитър Гацов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

22 април 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1008 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1006 относно приемане на Общински план за младежта за 2021 година;

3.Докладна РД-92-00-1007 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

21 април 2021 г. /сряда/  – 13.30 ч

1.Докладна РД-92-00-1009 относно изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 07510.62.27 по КККР на с. Бързия;

2.Докладна РД-92-00-1010 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.191.7, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1012 относно изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 03928.33.61 по КККР на гр. Берковица;

4.Докладна РД-92-00-1013 относно изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 03928.52.43 и 03928.52.54, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-1014 относно изработване на ПУП – ПРЗ за изменение на улична регулация и делба на УПИ XVIII;

6.Докладна РД-92-00-1015 относно изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ I;

7.Докладна РД-92-00-1032 относно изработване на ПУП за ПИ 03928.209.252, гр. Берковица;

8.Докладна РД-92-00-1033 относно изработване на ПУП на УПИ I;

 

           

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

21 април 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1001 относно приемане План за интегрирано развитие на Община Берковица 2021 – 2027 г.