Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28 МАЙ 2021 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   26 май 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1067(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица.
 2. Докладна РД-00-1052(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица.
 3. Докладна РД-92-00-1054(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.
 4. Докладна РД-92-00-1066, относно доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на: Народно читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Берковица, Народно читалище “Развитие 1927” – с. Боровци, Народно читалище “Иван Вазов 1911” – с. Бързия, Народно читалище “Развитие 1928” – с. Замфирово и Народно читалище „Съгласие 1898” – с. Гаганица.
 5. Докладна РД-92-00-1060, относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2021/2022 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем.
 6. Докладна РД-92-00-1069, относно провеждане на процедура за отдаване под наем на помещение от сграда– публична общинска   собственост, находящ се в град Берковица, ул. “Стефан Стамболов“ № 1  чрез публичен търг с явно  наддаване.
 1. Докладна РД-92-00-1048, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
 2. Докладна РД-92-00-1047, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.
 3. Докладна РД-92-00-1070, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“АД гр. Монтана.
 4. Докладна РД-92-00-1086, относно отдаване под наем на помещение в с. Слатина.
 5. Докладна РД-92-00-1087, относно отдаване под наем на помещение в с. Гаганица.
 6. Докладна РД-92-00-1088, относно отдаване под наем на помещение в с. Замфирово.
 7. Докладна РД-92-00-1089, относно отдаване под наем на помещение в с. Ягодово.
 8. Докладна РД-92-00-1090, относно отдаване под наем на помещение в с. Бързия.
 9. Докладна РД-92-00-1080, относно създаване на временна комисия за ревизия на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“.
 10. Докладна РД-92-00-1095, относно предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи – пасища и мери, за неземеделски нужди на основание чл.25, ал. 5 във връзка с ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ.
 11. Докладна РД-92-00-1098, относно отпадане изпълнението на обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради“ (кметство с. Гаганица, община Берковица)

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 26 май 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1067(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица.
 2. Докладна РД-92-00-1052(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица.
 3. Докладна РД-92-00-1054(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.
 4. Докладна РД-92-00-1066 от 17.05.2021 г., относно доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на: Народно читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Берковица, Народно читалище “Развитие 1927” – с. Боровци, Народно читалище “Иван Вазов 1911” – с. Бързия, Народно читалище “Развитие 1928” – с. Замфирово и Народно читалище „Съгласие 1898” – с. Гаганица.
 5. Докладна РД-92-00-1048, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
 6. Докладна РД-92-00-1047, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.
 7. Докладна РД-92-00-1070, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
 8. Докладна РД-92-00-1072, относно отпускане на временна финансова помощ на Сдружение “МИГ – Берковица и Годеч“ – безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за реализиране на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020г.
 9. Докладна РД-92-00-1073, относно Писмен отчет за получените комндировъчни пари за първо тримесечие на 2021 г.
 10. Докладна РД-92-00-1075, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2021 г.

11.Докладна РД-92-00-1076, относно осигуряване средства за разплащане по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“.

 1. Докладна РД-92-00-1077, относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
 2. Докладна РД-92-00-1079, относно използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО.
 3. Докладна РД-92-00-1093, относно корекция на Решение № 278 от Протокол № 12/29.05.2020 г. на Общински съвет – Берковица.
 4. Докладна РД-92-00-1084, относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2021 г.
 5. Докладна РД-92-0-1094, относно изпълнение на проект bg05m9op001-6.002 – Патронажна грижа +, с наименование: Патронажна грижа + в община Берковица, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
 6. Докладна РД-92-00-1096, относно корекция на капиталови разходи за 2021 г.
 7. Докладна РД-92-00-1097, относно корекция на бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2021 г.
 8. Докладна РД-92-00-1098, относно отпадане изпълнението на обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради“ (кметство с. Гаганица, община Берковица)
 9. Предложение РД-92-00-1091, относно осъществяване на Рок фестивал „Берксток“.
 10. Заявление РД-92-00-1041 от Николина Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 11. Заявление РД-92-00-988 от Софронка Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 12. Заявление РД-92-00-1061 от Сашко Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 13. Заявление РД-92-00-1074 от Тодор Тончев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

25 май 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1048, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
 2. Докладна РД-92-00-1047, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Берковица.
 3. Докладна РД-92-00-1070, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана.
 4. Докладна РД-92-00-1083, относно поставяне на съдове за домашни любимци.
 5. Докладна РД-92-00-1082, относно чакълиране и трамбоване на улица от Централна градска част.
 6. Докладна РД-92-00-1080, относно създаване на временна комисия за ревизия на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“.
 7. Питане РД-92-00-1092, от сдружение „Заедно за Берковица“.
 8. Докладна РД-92-0-1094, относно изпълнение на проект bg05m9op001-6.002 – Патронажна грижа +, с наименование: Патронажна грижа + в община Берковица, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

27 май 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1060, относно отдаването на земи от общинския поземлен фонд (ОПФ), с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2021/2022 г. и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем.
 2. Докладна РД-92-00-1077, относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
 3. Докладна РД-92-00-1079, относно използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО.
 4. Докладна РД-92-00-1085, относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица.
 5. Докладна РД-92-00-1083, относно поставяне на съдове за домашни любимци.
 6. Докладна РД-92-00-1081, относно възстановяване на каменната чешмичка на хълма „Калето“.
 7. Докладна РД-92-00-1095, относно предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи – пасища и мери, за неземеделски нужди  на основание чл.25, ал. 5 във връзка с ал.3, т.4  от ЗСПЗЗ.

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 25 май 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1052, относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица.
 2. Докладна РД-92-00-1054(2), относно Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2020 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица.
 3. Заявление РД-92-00-1041 от Николина Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 4. Заявление РД-92-00-988 от Софронка Каменова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 5. Заявление РД-92-00-1061 от Сашко Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.
 6. Заявление РД-92-00-1074 от Тодор Тончев, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ.

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

27 май 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1066 от 17.05.2021 г., относно доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на: Народно читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Берковица, Народно читалище “Развитие 1927” – с. Боровци, Народно читалище “Иван Вазов 1911” – с. Бързия, Народно читалище “Развитие 1928” – с. Замфирово и Народно читалище „Съгласие 1898” – с. Гаганица.
 2. Докладна РД-92-00-1075, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2021 г.
 3. Докладна РД-92-00-1076, относно осигуряване средства за разплащане по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“.
 4. Докладна РД-92-00-1084, относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2021 г.
 5. Предложение РД-92-00-1091, относно осъществяване на Рок фестивал „Берксток“.

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

26 май 2021 г. /сряда/  – 13.30 ч

 

 1. Докладна РД-92-00-1078, относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, за ПИ 38933.314.14 по КККР на с. Костенци.
 2. Докладна РД-92-00-1082, относно чакълиране и трамбоване на улица от Централна градска част.
 3. Докладна РД-92-00-1081, относно възстановяване на каменната чешмичка на хълма „Калето“.
 4. Докладна РД-92-00-1080, относно създаване на временна комисия за ревизия на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“.

 

   

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

26 май 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

 

 1. Докладна РД-92-00-1066, относно доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2020 г. на: Народно читалище “Иван Вазов 1872” – гр. Берковица, Народно читалище “Развитие 1927” – с. Боровци, Народно читалище “Иван Вазов 1911” – с. Бързия, Народно читалище “Развитие 1928” – с. Замфирово и Народно читалище „Съгласие 1898” – с. Гаганица.
 2. Докладна РД-92-00-1075, относно приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби в Община Берковица за 2021 г.
 3. Докладна РД-92-00-1076, относно осигуряване средства за разплащане по проект „Достъпна и качествена образователна среда за деца от ромски произход“.
 4. Докладна РД-92-00-1077, относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.522 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
 5. Докладна РД-92-0-1094, относно изпълнение на проект bg05m9op001-6.002 – Патронажна грижа +, с наименование:Патронажна грижа + в община Берковица, финансиран от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.