Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 ЮНИ 2021 Г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   23 юни 2021 г. /сряда/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1122 относно приемане за сведение писмо от „В и К – Берковица“ ЕООД за обжалване на наказателно постановление № НП – 81/14.05.2021 г.;

2.Докладна РД-92-00-1123 относно безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев и строителна дървесина на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

3.Докладна РД-92-00-1140 относно даване съгласие да бъдат прекратени правата и задълженията, произтичащи от уреденото право на строеж, за срок от 10 години, за извършване на ремонт на покривната конструкция на сградата на читалището по т.5 от  предходното Решение № 450 по Протокол № 29 от 22.07.2016 г., с Народно Читалище „Иван Вазов 1911“ с. Бързия и извършване на последващ ремонт от собственика – Община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-1141 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.203 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“;

5.Докладна РД-92-00-1142 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.330 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Панайот Хитов“ № 2;

6.Докладна РД-92-00-1143 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.380 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;

7.Докладна РД-92-00-1144 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.471 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Рила“ № 18;

8.Докладна РД-92-00-1145 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.220.16 находящ се в гр. Берковица, местност „Черешака“;

9.Докладна РД-92-00-1146 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.300.25 находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. „Христо Ботев“;

10.Докладна РД-92-00-1147 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.238 находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. „Младост“ № 7;

11.Докладна РД-92-00-1148 относно предоставяне на тротоарни плочки и бордюри за изграждане на тротоарни площи в гр. Берковица;

12.Докладна РД-92-00-1157 относно отдаване под наем на ПИ 30301.113.26  без търг или конкурс находящ се в местност „Бежан“, с. Замфирово, община Берковица;

13.Докладна РД-92-00-1158 относно приемане за ново обсъждане Решение № 654 от Протокол № 32/28.05.2021 г. на Общински съвет – Берковица;

14.Заявление РД-92-00-1154 от Диян Димов, гр. Кърджали относно инвестиционни намерения към имот с идентификатор 03928.507.464, находящ се в гр. Берковица, ул. „Ашиклар“;

 

 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 23 юни 2021 г. /сряда/  – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1056(3) относно отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр.Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1055(2) относно отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-1115 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;

4.Докладна РД-92-00-1124 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;

5.Докладна РД-92-00-1153 относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;

6.Докладна РД-92-00-1116 относно корекция на Бюджета на Общинска администрация за 2021 г.;

7.Докладна РД-92-00-1125 относно корекция на Бюджета на Общинска администрация за 2021 г.;

8.Докладна РД-92-00-1134 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на финансово-счетоводната дейност на Музеен комплекс –Берковица;

9.Докладна РД-92-00-1138 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;

10.Докладна РД-92-00-1139 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж.к. „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

11.Докладна РД-92-00-1156 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2021 г.;

12.Заявление РД-92-00-1110 от Виолетка Петрова Занкова, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

22 юни 2021 г. /вторник/  – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1126 относно създаване на Временна комисия по предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица и Етичния кодекс на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1127 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІІІ-то тримесечие на  2021 година;

3.Докладна РД-92-00-1129 относно отмяна на Решение № 14 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет – Берковица и определяне на титулярен представител и заместник в състава на Областния съвет за развитие – Монтана;

4.Докладна РД-92-00-1130 относно отмяна на Решение № 15 от Протокол № 2/25.11.2019 г. на Общински съвет – Берковица и определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/;

5.Докладна РД-92-00-1133 относно приемане на План за действие на Община Берковица в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023г.);

6.Докладна РД-92-00-1161 относно рециклиране на монолитната чешмичка от розов берковски мрамор, намираща се на площад „Йордан Радичков“ и запазване на същата на обичайното и местоположение;

7.Докладна РД-92-00-1162 относно създаване на Временна комисия за ревизия на проект „Реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“;

8.Докладна РД-92-00-1163 относно възстановяване на каменната чешмичка на хълма „Калето“;

9.Докладна РД-92-00-1164 относно поставяне на съдове за домашни любимци в непосредствена близост до всяка обществена чешма;

10.Молба РД-92-00-1121 от Сдружение „Северозападна рок конференция“, гр. Берковица относно предоставяне за ползване микробус Форд Транзит;

11.Заявление РД-92-00-1154 от Диян Димов, гр. Кърджали относно инвестиционни намерения към имот с идентификатор 03928.507.464, находящ се в гр. Берковица, ул. „Ашиклар“;

12.Сигнал РД-92-00-1159 относно неправомерно изграждане на базови станции на мобилен оператор в непосредствена близост до жилищни сгради;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

    22 юни 2020 г. /вторник/  –  15.30 часа

 

1.Проверка на ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ относно подаването им в срок;

 

 

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

24 юни 2021 г. /четвъртък/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1123 относно безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев и строителна дървесина на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 22 юни 2021 г. /вторник/  – 14.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1056(3) относно отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр.Берковица за 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1055(2) относно отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция (ДПЛД), с. Бистрилица за 2020 г.;

3.Докладна РД-92-00-1133 относно приемане на План за действие на Община Берковица в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023г.);

4.Заявление РД-92-00-1110 от Виолетка Петрова Занкова, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

24 юни 2021 г. /четвъртък/  – 16.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1138 относно превоз на ученици от гимназиален етап от квартал „Раковица” до гр. Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1139 относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица” – ж.к. „Заряница” – III ОУ гр. Берковица – II ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев” – I ОУ гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-1149 относно включване в Проект по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“;

4.Докладна РД-92-00-1156 относно актуализиране на Културния календар на Община Берковица за 2021 г.;

 

 

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

23 юни 2021 г. /сряда/  – 13.30 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1150 относно промяна предназначение на новобразуван имот №68 в кв. 1 по регулационния и кадастрален план на с. Цветкова бара;

2.Докладна РД-92-00-1151 относно изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за концесионна площ на находище „Дуката”, землище с.Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана. Съгласно Договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми- индустриални минерали- пегматоидни левкократни гранити- подземни богатства, разположено в землището на с. Бързия;

3.Докладна РД-92-00-1152 относно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 в м. Бързия, землището на с. Бокиловци, общ. Берковица с площ 3,000 дка;

4.Докладна РД-92-00-1155 относно извършване на ремонт и реконструкция на тротоара пред ПИ с идентификатор 03928.506.478 по КК на гр. Берковица;

 

           

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

23 юни 2021 г. /сряда/  – 13.00 часа

 

1.Докладна РД-92-00-1135 относно повторно приемане на Решение № 681 от Протокол № 32/28.05.2021 год. на Общински съвет – Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1136 относно повторно приемане на Решение № 682 от Протокол № 32/28.05.2021 год. на Общински съвет – Берковица.