Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 24 СЕПТЕМВРИ 2021 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1275 относно приемане и одобряване на пазарна оценка за проектен поземлен имот с идентификатор 03928.513.378;
2.Докладна РД-92-00-1286 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.119 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Лале“;
3.Докладна РД-92-00-1287 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.225 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Иглика“ № 26;
4.Докладна РД-92-00-1289 относно продажба на УПИ І, кад. № 184 и 185, кв. 16 находящ се в с. Ягодово, община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1290 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.233 находящ се в с. Бързия, ул. „Малина“ № 4, община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1313 относно предложение за преразглеждане на определената месечна наемна цена по т. 2 от Решение № 699 от Протокол № 33/25.06.2021 г. на Общински съвет Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1320 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Бистрилица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;
8.Докладна РД-92-00-1321 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;
9.Докладна РД-92-00-1323 относно предоставяне на вещи общинска собственост (Транспортен инкубатор за новородени 1 бр., Автоклав 1 бр.) за управление на „МБАЛ Берковица“ ЕООД;
10.Докладна РД-92-00-1326 относно приемане на коригиран Бизнес план за новия регулаторен период 2022-2026 г. на „В и К Берковица“ ЕООД;
11.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
12.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1324 относно отчет на спортните клубове в Община Берковица за 2020 година;
2.Докладна РД-92-00-1193(2) относно отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2020/2021 учебна година;
3.Докладна РД-92-00-1192(3) относно отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;
4.Докладна РД-92-00-1194(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;
5.Докладна РД-92-00-1195(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2020 година;
6.Докладна РД-92-00-1304 относно промяна на решение №1299 на Общински съвет, протокол № 65 от 27.07.2018 година, променено с решение № 35 на Общински съвет, протокол № 2 от 25.11.2019 година и с решение № 455 от Протокол № 23 от 27.11.2020г. по отношение на срока на погасяване на кредит № 1066/05.04.2019 г.;
7.Докладна РД-92-00-1311 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
8.Докладна РД-92-00-1314 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Берковица;
9.Докладна РД-92-00-1315 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г. и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
10.Докладна РД-92-00-1316 относно отпускане на безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица за извършване на довършителни строително-ремонтни дейности в сградата на Лесотехническа професионална гимназия- гр. Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1317 относно удължаване на срока за погасяване на безлихвен заем, отпуснат на Народно читалище „Иван Вазов-1872“ гр. Берковица по т. 2 на Решение 577 от Протокол 29/19.03.2021г. на Общински съвет – Берковица, за сумата от 4000,00 лв.;
12.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
13.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;
14.Заявление РД-92-00-1262 от Тодор Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
15.Заявление РД-92-00-1284 от Анна Петрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
16.Заявление РД-92-00-1307 от Петър Пенов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
17.Заявление РД-92-00-1309 от Ангел Лилов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
21 септември 2021 г. /вторник/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1308 относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през ІV-то тримесечие на 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;
4.Искане РД-92-00-1272 от общинските съветници от БЗНС в Общински съвет-Берковица относно оставка на управителя на „ВиК-Берковица“ ЕООД и процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1320 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на кметство с. Бистрилица за следващия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;
2.Докладна РД-92-00-1321 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за предстоящия зимен отоплителен сезон 2021 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
21 септември 2021 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1192(3) относно отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;
2.Докладна РД-92-00-1194(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2020 година, проблеми и мерки за подобряване на работата;
3.Докладна РД-92-00-1195(2) относно отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2020 година;
4.Докладна РД-92-00-1323 относно предоставяне на вещи общинска собственост (Транспортен инкубатор за новородени 1 бр., Автоклав 1 бр.) за управление на „МБАЛ Берковица“ ЕООД;
5.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;
7.Заявление РД-92-00-1262 от Тодор Гълъбов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1284 от Анна Петрова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
9.Заявление РД-92-00-1307 от Петър Пенов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
10.Заявление РД-92-00-1309 от Ангел Лилов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1324 относно отчет на спортните клубове в Община Берковица за 2020 година;
2.Докладна РД-92-00-1193(2) относно отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2020/2021 учебна година;
3.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1285 относно промяна предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост УПИ VI в кв.1 по регулационния план на ж.к. ,,Изгрев“, гр. Берковица, с площ 179 кв.м. /част от ПИ с предишен идентификатор 03928.513.299, настоящ идентификатор 03928.513.381 по КК и КР на гр. Берковица/ собственост на Община Берковица с АПОС №547 от 11.04.2012г.;
2.Докладна РД-92-00-1312 относно изработване на ПУП – част регулация и застрояване за ПИ 03928.162.19 и ПИ 03928.162.20 по КККР на гр. Берковица, м. Алчов баир, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1322 относно коригиране границите на IV (ПИ 03928.515.469) и УПИ X (ПИ 03928.515.442), промяна на уличната регулация на УПИ IV и УПИ X и обособяване на нови проектни УПИ IV, VI, X, XI, и XII в кв. 23 с проектни идентификатори 03928.515.173, 03928.515.468, 03928.515.442, 03928.515.483 и 03928.515.469 по КККР на гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1325 относно изработването на ПУП – план за застрояване за изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в зеленчуци в ПИ 03928.91.25 в землището на гр. Берковица, м. Голяма ливада, в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, включително парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост, съгласно териториален обхват посочен в техническото задание по чл. 125 от ЗУТ;
5.Докладна РД-92-00-1327 относно изработването на ПУП – план за застрояване за изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на плодове и зеленчуци в в ПИ 47723.69.3 в землището на с. Мездрея, м. Голяма ливада, без промяна предназначението на земеделската земя в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 4 от ЗОЗЗ, включително парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост, съгласно териториален обхват посочен в техническото задание по чл. 125 от ЗУТ;
6.Докладна РД-92-00-1328 относно изработването на ПУП – план за застрояване без промяна предназначението на земеделската земя на основание чл. 2, ал.4 от ЗОЗЗ за изграждане на сезонна оранжерия за отглеждане на годжи бери в ПИ 30301.102.59, землището на с. Замфирово, м. Пупльовица, включително парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост, съгласно териториален обхват посочен в техническото задание по чл. 125 от ЗУТ;
7.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 септември 2021 г. /четвъртък/ – 13.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1305 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1306 относно отмяна на Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица, приет с Решение № 397/2005 г. и приемане на нов Етичен кодекс на Общински съвет – Берковица;