Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ НА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 26 НОЕМВРИ 2021 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

   24 ноември 2021 г. /сряда/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1425 относно приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2021 г. в община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1429 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.35 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ № 24;

3.Докладна РД-92-00-1430 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.36 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ № 22;

4.Докладна РД-92-00-1431 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.286 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Усин Керим“;

5.Докладна РД-92-00-1432 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.363 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“ № 39;

6.Докладна РД-92-00-1433 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.301 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. „Свобода“;

7.Докладна РД-92-00-1434 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.373 находящ се в гр. Берковица, ул. „Чайка“ № 22;

8.Докладна РД-92-00-1435 отосно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, находящ се в гр. Берковица, ж.к. Изгрев;

9.Докладна РД-92-00-1436 относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.229 находящ се в с. Бързия, община Берковица, ул. „Младост“ № 8;

10.Докладна РД-92-00-1442 относно учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“;

11.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 24 ноември 2021 г. /сряда/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1424 относно одобряване на годишен отчет на Община Берковица за осъществената концесионна дейност и изпълнение на концесионен договор през 2020 г.;

2.Докладна РД-92-00-1428 относно осигуряване на средства за разплащане по Проект  „Патронажна грижа + в община Берковица“;

3.Докладна РД-92-00-1437 относно освобождаване на „Медицински център 1 Берковица”  ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2022 година;

4. Докладна РД-92-00-1438 относно освобождаване на „МБАЛ”  ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2022 година;

5.Докладна РД-92-00-1440 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица;

6.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

7.Заявление РД-92-00-1419 от Николай Сашов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-1419 от Иван Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

9.Заявление РД-92-00-1420 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

10.Заявление РД-92-00-1421 от Славко Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-1423 от Саша Веселинова, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на дъщеря й Ванеса Стаменова;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

23 ноември 2021 г. /вторник/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1425 относно Приемане Анализ за състоянието на пазара на труда през периода януари – септември 2021 г. в община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-1442 относно учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“;

3.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

25 ноември 2021 г. /четвъртък/  – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 23 ноември 2021 г. /вторник/  – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1437 относно освобождаване на „Медицински център 1 Берковица”  ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2022 година;

2.Докладна РД-92-00-1438 относно освобождаване на „МБАЛ”  ЕООД, гр. Берковица изцяло от такса битови отпадъци за 2022 година;

3.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

4.Заявление РД-92-00-1419 от Николай Сашов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

5.Заявление РД-92-00-1419 от Иван Николов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

6.Заявление РД-92-00-1420 от Валентин Каменов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

7.Заявление РД-92-00-1421 от Славко Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

8.Заявление РД-92-00-1423 от Саша Веселинова, с. Бързия, община Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ на дъщеря й Ванеса Стаменова;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

25 ноември 2021 г. /четвъртък/  – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

24 ноември 2021 г. /сряда/  – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1441 относно изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за преотреждане на ПИ 14297.904.1 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност ,,Грамаге” собственост на ,,Драгънфлай Биосаянсес България” съгласно Договор за продажба на обособена част от търговско предприятие от 29.10.2021г., включително парцеларни планове за довеждаща инфраструктура при необходимост, съгласно териториален обхват посочен в техническото задание по чл. 125 от ЗУТ;

2.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

24 ноември 2021 г. /сряда/  – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1427 относно информация за привлечените инвестиции от Община Берковица, чрез програми и проекти през 2021 година – подадени, спечелени проекти и подписани договори;

2.Докладна РД-92-00-1444 относно иницииране на одит на Общинското дружество „ВиК-Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2020 г. и 2021 г. и провеждане на процедура по избор на нов управител;

ИЗГОТВИЛ:

/Мариета Русимова/