Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 17 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
15 декември 2021 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1468 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2021 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1474 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2021- 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-1476 относно учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“;
5.Докладна РД-92-00-1479 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещ общинска собственост – Ултразвуков инхалатор на „МБАЛ Берковица“ ЕООД;
6.Докладна РД-92-00-1484 относно обсъждане и одобряване на Последваща оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Берковица /2014 – 2020 г./;
7.Докладна РД-92-00-1489 относно спешно почистване на канавките и неотложен ремонт на компрометирани участъци по пътя Берковица – хижа Ком;
8.Докладна РД-92-00-1491 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.516.116 находящ се в гр. Берковица, кв. „Раковица“;
9.Докладна РД-92-00-1492 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.209.187 находящ се в гр. Берковица, местност Сарановец;
10.Докладна РД-92-00-1493 относно ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот с идентификатор 07510.303.50 находящ се в с. Бързия, община Берковица чрез продажба на частта на община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1494 относно продажба на Новообразуван поземлен имот № 331, кв. 68 находящ се в с. Костенци, община Берковица;
12.Докладна РД-92-00-1495 относно продажба на Сграда с идентификатор 39044.225.209.4 находящ се в с. Котеновци, община Берковица;
13.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
15 декември 2021 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1466(2) относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второ и трето тримесечие на 2021 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1475 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второ и трето тримесечие на 2021 година на Кмета на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1471 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1472 относно приемане за сведение на Годишния план за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2022 г.;
6.Докладна РД-92-00-1467(1) относно връщане за ново обсъждане като незаконосъобразно на Решение № 878 от Протокол № 42/26.11.2021 г. на Общински съвет – Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1478 относно корекция на Бюджета на Общинска администрация – Берковица и ОбМ „Комунални дейности“ за 2021 г.;
8.Докладна РД-92-00-1483 относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2021 г.;
9.Докладна РД-92-00-1485 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
10.Докладна РД-92-00-1486 относно приемане на годишна план-сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на територията за обществено ползване за 2022 година;

11.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;
12.Заявление РД-92-00-1470 от Йордана Маркова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
13.Заявление РД-92-00-1487 от Марко Минов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
14 декември 2021 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1458 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1485 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1476 относно учредяване на целеви фонд „Граждански инициативи“ и приемане на Правилник за организацията, дейността и управлението на фонд „Граждански инициативи“;
5.Докладна РД-92-00-1484 относно обсъждане и одобряване на Последваща оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Берковица /2014 – 2020 г./;
6.Докладна РД-92-00-1488 относно изготвяне на Наредба за регулиране на движението на моторни превозни средства в зона „КОМ“;
7.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;
8.Искане РД-92-00-1496 от група общински съветници в Общински съвет – Берковица относно изпращане на официална покана до г-жа Ванина Вецина, управител на фирма „ДИКРИЛ КОНСУЛТ“ ЕООД;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
16 декември 2021 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1468 относно предоставяне на полски пътища за стопанската 2021 – 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1474 относно вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица за настоящия зимен отоплителен сезон 2021- 2022 г.;
4.Докладна РД-92-00-1488 относно изготвяне на Наредба за регулиране на движението на моторни превозни средства в зона „КОМ“;
5.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
14 декември 2021 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1479 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещ общинска собственост – Ултразвуков инхалатор на „МБАЛ Берковица“ ЕООД;
3.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;
4.Заявление РД-92-00-1470 от Йордана Маркова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
5.Заявление РД-92-00-1487 от Марко Минов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финасова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
16 декември 2021 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
15 декември 2021 г. /сряда/ – 13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1480 относно изработване и процедиране на ПУП – план регулация на гр. Берковица в обхват на ул. „Митрополит Кирил“, между ОТ 615 и 613, след представено мотивирано предложение и графична част по чл.125 от ЗУТ;
3.Докладна РД-92-00-1481 относно изработване на ПУП – ПРЗ и изменение на ОУП на ПИ 07510.64.8 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, м-ст ,,Ленищата”, след представено задание и мотивирано предложение към него по чл.125 от ЗУТ;
4.Докладна РД-92-00-1482 отосно проект за частично изменение на Общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 05654.64.45 в м. Стражето, землището на с. Боровци, общ. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1490 относно промяна на ОУП на Община Берковица и изработване на ПУП – план за регулация за обособяване на нов УПИ VII в кв. 1 по регулационния план на ж.к. „Изгрев“ с отреждане „За озеленяване“ в урбанизираната територия;
6.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
15 декември 2021 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1469 относно приемане на отчет за дейността на Общинска администрация – Берковица за 2021 г. /към 30.09.2021 г./;
2.Докладна РД-92-00-1473 относно приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/