Актуални Новини, Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 28 ЯНУАРИ 2022 Г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
26 януари 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1529/2 /относно отчет за дейността на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД, през 2021 г. включващ: Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци;
2.Докладна РД-92-00-1524 относно предложение за освобождаване от наемни вноски, произтичащи от договора за наем на Териториална съюзна организация на слепите в гр. Берковица към Съюз на слепите в България за период от 01 януари до 30 септември 2022 г.;
3.Докладна РД-92-00-1525 относно предложение за освобождаване от наемни вноски, произтичащи от договора за наем на Общинския координационен съвет на Синдиката на Българските учители за период от 01 юли до 31 декември 2021 г.;
4.Докладна РД-92-00-1546 относно сключване на договор с В и К оператор за стопанисване, управление и поддържане на съществуващата канализационна система на гр. Берковица, Община Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1562 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране на дейността на „ВиК – Берковица“ ЕООД;
6.Докладна РД-92-00-1567 относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.;
7.Докладна РД-92-00-1568 относно приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Берковица за периода 2022 г. – 2023 г.”;
8.Докладна РД-92-00-1569 относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица за 2022 година в съответствие с разпоредби на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
9.Докладна РД-92-00-1570 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.313 находящ се в гр. Берковица, кв. Раковица;
10.Докладна РД-92-00-1571 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.508.460 находящ се в гр. Берковица, ул. Кочо Честименски № 19А;
11.Докладна РД-92-00-1572 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.122.28 находящ се в гр. Берковица, местност „§4“;
12.Докладна РД-92-00-1573 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.213.91 находящ се в гр. Берковица, местност „Каменния мост“;
13.Докладна РД-92-00-1574 относно продажба на ПИ с идентификатор 30301.113.26 находящ се в с. Замфирово, местност „Бежан“;
14.Докладна РД-92-00-1575 относно предоставяне под наем без търг или конкурс на терен общинска собственост с площ от 15 кв.м., върху който е монтиран павилион на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за срок от 10 години, находящ се в гр. Берковица;
15.Докладна РД-92-00-1576 относно предоставяне под наем без търг или конкурс на терен общинска собственост с площ от 15 кв.м., върху който е монтиран павилион на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за срок от 10 години, находящ се в с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
26 януари 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1528(2) относно доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2021 г.;
2.Докладна РД-92-00-1529/2/ относно отчет за дейността на „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД, през 2021 г. включващ: Счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци;
3.Докладна РД-92-00-1547 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1561 относно приемане за сведение на одитен доклад за извършен одитен ангажимент за увереност на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в Детска градина „Пролетна дъга“ – гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1562 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране на дейността на „ВиК – Берковица“ ЕООД;
6.Докладна РД-92-00-1553 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0038-С01 № РД-02-37-63 /02.09.2020 г.;
7.Докладна РД-92-00-1554 относно внесено заявление от Даниела Петрова Управител на „В и К – Берковица“ ЕООД за удължаване срока на временен безлихвен заем и предоставяне на допълнителна парична вноска;
8.Докладна РД-92-00-1555 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-С01 № РД-02-37-80 /09.09.2020 г.;
9.Докладна РД-92-00-1556 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0042-С01 № РД-02-37-79 /09.09.2020 г.;
10.Докладна РД-92-00-1557 относно внесена докладна от Първо ОУ „Н. Й. Вапцаров“ за удължаване срока на временен безлихвен заем, предоставен с Решение № 728 от Протокол № 33/ 25.06.2021 г. на Общински съвет- Берковица;
11.Заявление РД-92-00-1538 от Димитър Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
12.Заявление РД-92-00-1540 от Петър Иванов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
25 януари 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1537 относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
/НЯМА ЗАСЕДАНИЕ/

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 януари 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Заявление РД-92-00-1538 от Димитър Христов, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;
2.Заявление РД-92-00-1540 от Петър Иванов, с. Бързия относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 януари 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1528(2) относно доклад за дейността на Музеен комплекс – Берковица за 2021 г.;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
26 януари 2022 г. /сряда/ – 13.:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1549 относно одобряване на ПУП- парцеларен план на имотите по номера, засягащи се от сервитут на подземен електро кабел за ПИ 03928.191.7 по КК и КР на гр. Берковица, м-ст ,,Голямата ливада“;
2.Докладна РД-92-00-1550 относно процедиране на ПУП-план регулация за привеждане на уличната регулация в съответствие с действителните кадастрални данни и ПУП-парцеларни планове за участъците попадащи извън регулационния план в обхват на общински път MON1026 ,,/Петрохан- о.п. Берковица/- Берковица-/о.п. Берковица- Благово/” от км 0+000 до км 1+600;
3.Докладна РД-92-00-1551 относно поставяне на преместваеми обекти върху общински терен собственост на Община Берковица съгласно АЧОС №179 от 12.08.2008г. – поставяне на фитнес уреди, люлка с пързалка, пясъчник, 5 бр. пейки, декоративни елементи и озеленяване, в свободен терен в кв. 27 по регулационния план на с. Гаганица, общ. Берковица.;
4.Докладна РД-92-00-1560 относно допускане на изменение на ОУП на Община Берковица с териториален обхват поземлен имот с идентификатор 07510.12.85 по КККР на с. Бързия, ЕКАТЕ 07510, общ. Берковица, обл. Монтана и разрешение за изработване на ПУП за същия имот;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 януари 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1553 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0038-С01 № РД-02-37-63 /02.09.2020 г.;
2.Докладна РД-92-00-1555 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-С01 № РД-02-37-80 /09.09.2020 г.;
3.Докладна РД-92-00-1556 относно предложение за поемане на дълг по реда на Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД за финансово обезпечаване изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 3“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгласно административен договор № от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0042-С01 № РД-02-37-79 /09.09.2020 г.;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Линк към пълния текст на докладните записки може да видите ТУК