АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 ФЕВРУАРИ 2022 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1590 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-1581 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1585 относно освобождаване от наемни вноски за период от 01 януари до 30 юни 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1613 относно предложение за нови цени на услугите извършвани от „Обредни дейности Берковица“ ЕООД на територията на Гробищен парк;
5.Докладна РД-92-00-1614 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост, находящ се в село Бързия, чрез публичен търг с явно наддаване;
6.Докладна РД-92-00-1617 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2022-2023 г.;
7.Докладна РД-92-00-1618 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.13 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ № 7;
8.Докладна РД-92-00-1619 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, на собственика на законно построена сграда находяща се в с. Бързия, ул. „Малина“;
9.Докладна РД-92-00-1620 относно отмяна на т.2 от Решение № 955 от Протокол № 45/28.01.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
10.Докладна РД-92-00-1621 относно сключване на договор за стопанисване на пречиствателно съоръжение за питейно водоснабдяване и реконструиране на водопроводна мрежа с. Бързия;
11.Докладна РД-92-00-1622 относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30301.113.26 без търг или конкурс за разполагане на телекомуникативно инфраструктурно оборудване находящ се в с. Замфирово, местност „Бежан“;
12.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
13.Докладна РД-92-00-1623 относно отмяна на Решение № 923 от Протокол № 44/13.01.2022 г. на Общински съвет-Берковица;
14.Докладна РД-92-00-1624 относно начин на стопанисване и управление при безвъзмездно придобиване в собственост на Община Берковица на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/, в СТК „Берковски балкан”, в обхват от х. Ком в м-т „Горната кория” до връх „Среден Ком” в землището на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1590 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-1581 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1603(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2021 година;
4.Докладна РД-92-00-1563(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 31.12.2021 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1606 относно отпускане на финансови средства за закупуване на 4 бр. зимни автомбилни гуми за специализиран автомобил Рено Мастер, рег.№М8352ВТ, закупен по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, собственост на Община Берковица и застраховането му с автомобилна застраховка „КАСКО“;
6.Докладна РД-92-00-1608 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1612 относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1613 относно предложение за нови цени на услугите извършвани от „Обредни дейности Берковица“ ЕООД на територията на Гробищен парк;
9.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
10.Докладна РД-92-00-1627 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2021 година на Кмета на Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1628 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2021 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 февруари 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1609 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1608 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
4.Заявление РД-92-00-1615 от Георги Ганов, гр. Берковица относно предложение за назначаване на Прокурист на „ВиК – Берковица“ ЕООД;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 февруари 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1617 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2022-2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 февруари 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1603(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1563(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 31.12.2021 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1612 относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 февруари 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1609 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1625 относно допускане на изменениe на ОУП на Община Берковица, ПУП – план за регулация и застрояване с обединяване на ПИ с идентификатор 05654.70.42 и ПИ 05654.70.43, находящи се в землището на с. Боровци, Община Берковица, м. „Бързия” за изграждане на фотоволтаична централа;
3.Докладна РД-92-00-1626 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, за ПИ 02542.500.6 по КККР на с. Балювица, община Берковица, местност „Средно ливаге“ след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ЗАЕМ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Берковица

ВИЖТЕ ОЩЕ »

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Детско полицейско управление
Актуални Новини

В 4. ОУ „ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ“ – БЕРКОВИЦА БЕ ДАДЕН СТАРТ НА ПРОГРАМА „ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“

На 22 ноември 2022 година с тържествена церемония 4. ОУ „Георги Сава Раковски“ – Берковица, Община Берковица и Районно управление

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА И МУЗЕЕН КОМПЛЕКС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС ЗА ТРАДИЦИОННА БЪЛГАРСКА СУРВАЧКА “ЦВЕТОВЕТЕ НА КОЛЕДНИТЕ ТРАДИЦИИ”

Изработването на традиционната сурвачка е стар български обичай, който се предава от поколение на поколение от древни времена. Целта му

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА И КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ЗАЕМ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Обявление за избор на финансова или кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Берковица

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.