АКТУАЛНО

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25 ФЕВРУАРИ 2022 г.

Община Берковица

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1590 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-1581 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1585 относно освобождаване от наемни вноски за период от 01 януари до 30 юни 2022 г. на наемател на имот – собственост на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1613 относно предложение за нови цени на услугите извършвани от „Обредни дейности Берковица“ ЕООД на територията на Гробищен парк;
5.Докладна РД-92-00-1614 относно провеждане на процедура за отдаване под наем на част от имот–публична общинска собственост, находящ се в село Бързия, чрез публичен търг с явно наддаване;
6.Докладна РД-92-00-1617 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2022-2023 г.;
7.Докладна РД-92-00-1618 относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.509.13 находящ се в гр. Берковица, ул. „Елин Пелин“ № 7;
8.Докладна РД-92-00-1619 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот за извършване на продажба по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС, на собственика на законно построена сграда находяща се в с. Бързия, ул. „Малина“;
9.Докладна РД-92-00-1620 относно отмяна на т.2 от Решение № 955 от Протокол № 45/28.01.2022 г. на Общински съвет – Берковица;
10.Докладна РД-92-00-1621 относно сключване на договор за стопанисване на пречиствателно съоръжение за питейно водоснабдяване и реконструиране на водопроводна мрежа с. Бързия;
11.Докладна РД-92-00-1622 относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30301.113.26 без търг или конкурс за разполагане на телекомуникативно инфраструктурно оборудване находящ се в с. Замфирово, местност „Бежан“;
12.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
13.Докладна РД-92-00-1623 относно отмяна на Решение № 923 от Протокол № 44/13.01.2022 г. на Общински съвет-Берковица;
14.Докладна РД-92-00-1624 относно начин на стопанисване и управление при безвъзмездно придобиване в собственост на Община Берковица на имоти – държавна собственост за обект: Ски писта №1 /СП1/ и пътническа въжена линия /ПВЛ1/, в СТК „Берковски балкан”, в обхват от х. Ком в м-т „Горната кория” до връх „Среден Ком” в землището на гр. Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1590 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Водоснабдявана и канализация – Берковица“ ЕООД;
2.Докладна РД-92-00-1581 относно отчет за финансовото и икономическо състояние за четвъртото тримесечие на 2021 г. на „Общински пазар 99“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1603(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2021 година;
4.Докладна РД-92-00-1563(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 31.12.2021 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1606 относно отпускане на финансови средства за закупуване на 4 бр. зимни автомбилни гуми за специализиран автомобил Рено Мастер, рег.№М8352ВТ, закупен по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, собственост на Община Берковица и застраховането му с автомобилна застраховка „КАСКО“;
6.Докладна РД-92-00-1608 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1612 относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1613 относно предложение за нови цени на услугите извършвани от „Обредни дейности Берковица“ ЕООД на територията на Гробищен парк;
9.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
10.Докладна РД-92-00-1627 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2021 година на Кмета на Община Берковица;
11.Докладна РД-92-00-1628 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за четвърто тримесечие на 2021 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
22 февруари 2022 г. /вторник/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1609 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1608 относно Наредба за изменение и допълнение на Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
4.Заявление РД-92-00-1615 от Георги Ганов, гр. Берковица относно предложение за назначаване на Прокурист на „ВиК – Берковица“ ЕООД;

КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
24 февруари 2022 г. /четвъртък/ – 15:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1617 относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2022-2023 г.;
2.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
22 февруари 2022 г. /вторник/ – 14:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1603(1) относно финансов отчет на „МБАЛ – Берковица“ ЕООД към 31.12.2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1563(1) относно отчет за финансовото и икономическо състояние към 31.12.2021 г. на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1612 относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за предоставяне на еднократна финансова помощ на жители на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
24 февруари 2022 г. /четвъртък/ – 16:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1609 относно отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Берковица за 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 13:30 часа

1.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;
2.Докладна РД-92-00-1625 относно допускане на изменениe на ОУП на Община Берковица, ПУП – план за регулация и застрояване с обединяване на ПИ с идентификатор 05654.70.42 и ПИ 05654.70.43, находящи се в землището на с. Боровци, Община Берковица, м. „Бързия” за изграждане на фотоволтаична централа;
3.Докладна РД-92-00-1626 относно изработване на ПУП – план за регулация и застрояване, за ПИ 02542.500.6 по КККР на с. Балювица, община Берковица, местност „Средно ливаге“ след представено мотивирано предложение и техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
23 февруари 2022 г. /сряда/ – 13:00 часа

1.Докладна РД-92-00-1610 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от 01 юли 2021 година до 31 декември 2021 година;

ИЗГОТВИЛ:
/Мариета Русимова/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

САМОДЕЕН ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ ПРИ НЧ „ИВАН ВАЗОВ – 1872 Г.“, ГР. БЕРКОВИЦА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПОСТАНОВКАТА “ДОБРИЯТ ДОКТОР” ОТ НИЙЛ САЙМЪН

Народно Читалище “Иван Вазов 1872” гр. Берковица Ви кани на спектакъла „Добрият доктор“ от Нийл Саймън по разкази на А.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (706) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (26) град Берковица (33) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (41) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.